معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
مغایرت اساسی کاشان (ادامه بلوار شهیدان کشمشی در منطقه فین) (تاریخ تصویب: 14/05/1398)
شورای‌ عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 14/05/98 خود ، موضوع مغایرت اساسی امتداد بلوار شهيدان كشمشي در منطقه فین كاشان را بررسی نمود و با عنایت به مفاد صورتجلسه مورخ ۲۵/04/1398 کمیته فنی ۳ مبنی بر اثرات و تبعات احداث این خیابان از جمله، تجارب گذشته و تاثیر ایجاد خیابان در تخریب بافت‌های تاریخی، تفکیک قطعات و پیدایش ریز دانگی در پلاک‌های مجاور و شروع روند تخریب نظام باغ‌ها و اراضی کشاورزی، اثرات مخرب ثانویه محیط زیستی و نداشتن مولفه‌های مقصد شدن و ایجاد نقاط تفرجگاهی، ضمن مخالفت با طرح پیشنهادی مقرر نمود:
در صورتیکه بر اساس تحلیل ترافیکی از جمله جذب و تولید سفر و سایر مولفه های موثر از قبیل محیط زیست و اقتصاد، عدم کفایت محور کمربندی جنوبی پیشنهاد شده در طرح جامع اثبات گردد، لازم است طراحی محوری به عنوان مسیر جایگزین، با رویکرد ساماندهی و با رعایت ملاحظات زیر تهیه و پس از تائید در کمیته فنی 3 توسط دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری به مراجع مربوطه ابلاغ شود:
الف) حفاظت از باغات و اراضی با کاربری کشاورزی
ب) حفاظت و صیانت از کالبد و ارزش‌های بافت تاریخی فین بزرگ
ج) رفع مشکلات فضایی و کالبدی موجود
د)انطباق حداکثری بر شبکه معابر موجود