معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
طرح جامع شهر چابهار (تاریخ تصویب: 20/03/1398)
شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 20/03/98 خود، طرح جامع شهر چابهار، مصوب مورخ ۰۲/۰۷/۱۳۹۷ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان سیستان و بلوچستان را بررسی و با عنایت به مفاد صورتجلسه مورخ ۰۵/۰۳/۱۳۹۸ کمیته فنی طرح مذکور را با الزام به رعایت موارد زیر مصوب نمود:
۱- در خصوص سکونتگاه‌های شرق محدوده، نظر به آسیب پذیری محدوده مورد نظر از ساخت‌و‌سازهای بدون برنامه و غیرمجاز، تبعات گسترده اجتماعی معطوف به آن، ارتقا سطح کیفیت فضایی این محدوده و بهسازی بافت آن در کوتاه مدت ضروری به نظر می‌رسد. لذا ضمن تایید مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مبنی بر عدم الحاق این سکونت‌گاه‌ها به محدوده شهری، مقرر می‌گردد:
"طرح ویژه ساماندهی یکپارچه سکونتگاه‌های شرق شهر چابهار " توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با همکاری و هماهنگی موثر شرکت بازآفرینی شهری تهیه گردیده و پس از تصویب در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، مبنای اقدامات بهسازی و ارتقای کیفیت محیطی قرار گیرد.
تبصره ۱- شرح خدمات تهیه این طرح قبل از ابلاغ قرارداد به تایید معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی رسیده و مقیاس اسناد خروجی آن ۱:۲۰۰۰ خواهد بود.
تبصره ۲- سقف جمعیت‌پذیری محدوده سکونتگا‌ه‌ها، سطوح و سرانه‌های شهری و کلیات سازمان فضایی این طرح اعم از ساختار کلی محورهای دسترسی، نظام استقرارکانون‌های سکونت و فعالیت و پهنه‌بندی کلان کاربری زمین در قالب اسناد طرح جامع شهر چابهار تعیین و ابلاغ خواهد شد.
۲- ضمن تاکید بر حذف فاز 5 توسعه بندر شهید بهشتی و لزوم دسترسی ساکنین شهر به خلیج چابهار (دریای کوچک) مقرر گردید مباحث مربوط به ضرورت، مکان و میزان توسعه بندر در فازهای 3 و 4 و همچنین نحوه اتصال آن به شبکه حمل و نقل ریلی و جاده ای مباحث مربوط به الحاق شهر و عناصر ساختاری آن به منطقه آزاد چابهار در کمیته ای با محوریت معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی و حضور نمایندگان معاونت معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی، سازمان بنادر و دریانوردی، شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی، سازمان منطقه آزاد چابهار و استانداری سیستان و بلوچستان مطرح در قالب «برنامه ریزی ارزش» ضمن بررسی مجموعه تهدیدها، فرصت‌ها، نقاط قوت و ضعف گزینه‌های مختلف (خصوصاً با پایش اثرات اجتماعی و زیست‌محیطی هر یک) حداکثر ظرف مدت ۳ ماه در خصوص گزینه منتخب اعلام نظر گردد و نظر کمیته مذکور به عنوان نظر شورای‌عالی‌شهرسازی و معماری در اسناد طرح جامع شهر منعکس گردد. ۳- جمعیت شهر معادل 177500 نفر برای سال افق 1410 مورد تائید قرار گرفت و مقرر گردید تاییدیه آب منطقه‌ای مبنی بر امکان تامین آب شرب اخذ گردد.
۴-محدوده مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با حذف اراضی با کاربری «خدمات شهری – منطقه‌ای» و «تاسیسات شهری» در شمال شرقی محدوده شهر با عنایت به عدم وجود ضرورت کافی ، وجود آب‌راه‌های متعدد و نیز قرارگیری روی حوضه‌های آبریز طبیعی (نقشه پیوست) مورد تایید قرار گرفت و مقرر گردید اراضی حذف شده تحت پهنه حفاظت در سند پهنه‌بندی حریم درج گردند.
۵- محدوده تدقیق شده بافت تاریخی و عرصه و حرائم آثار تاریخی باارزش و ثبتی،‌ محورها و ‌مناطق نمونه گردشگری(مانند پارک بهاران و روستاهای با ارزش و هدف گردشگری) مطابق اعلام نظر اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان سیستان و بلوچستان، در اسناد طرح(محدوده و حریم شهر چابهار) منعکس گردند.
۶- کلیه اراضی نظامی واقع در محدوده حریم شهر، تحت کاربری نظامی تثبیت گردند.
7- فرودگاه جدید مطابق با مصوبات مراجع ذی ربط در اسناد خروجی طرح منعکس و تثبیت گردد.
8- بستر و حرائم مسیل‌ها و آبراهه‌های متداخل با محدوده و حریم شهر براساس اعلام‌نظر وزارت نیرو در اسناد طرح اعمال شود.
9- خط حریم در ضلع شمال بر خط محدوده مصوب فعلی منطقه آزاد تجاری اقتصادی چابهار منطبق گردد.
10- تداخل احتمالی حریم پیشنهادی شهر در بخش شرقی با مناطق چهارگانه محیط زیستی، به نفع محدوده مناطق چهارگانه رفع و مرز حریم در شرق بر مرز منطقه منطبق گردد.
11- سند پهنه بندی حریم و ضوابط استقرار فعالیت‌ها در آن مطابق مصوبه مورخ 18/11/1395 شورای‌عالی شهرسازی و معماری در اسناد طرح لحاظ گردد.
12- با عنایت به اینکه توسعه شهری چابهار عمدتاً متأثر از مولفه های فرا منطقه ای و فراشهری حوزه پیرامونی است مقرر گردید در صورت ضرورت طرح موضعی منطقه شهری چابهار-کنارک ذیل طرح راهبردی توسعه سواحل مکران توسط وزارت راه و شهرسازی (معاونت شهرسازی و معماری) در مقیاس مناسب تهیه و پس از تصویب در شورایعالی شهرسازی و معماری مبنای کلیه اقدامات کالبدی در حوزه فراگیر چابهار-کنارک گردد.
13 - پهنه‌بندی تراکم ساختمانی و ضوابط ساخت و ساز شهری با رعایت ملاحظات زیر مورد بازنگری قرارگرفته و پس از تایید نمایندگان وزارت کشور،‌ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و دبیرخانه شورای عالی‌شهرسازی‌ومعماری در اسناد ابلاغی لحاظ شود. تبعاً پهنه‌بندی یادشده بر اساس ملاحظات سیما و منظر شهری بویژه الگوی معماری سنتی و زمینه‌ای بوده و صرفاً مبتنی بر اندازه معبر جانبی نخواهد بود:
13-1- تعدیل سقف جمعیت‌پذیری شهر در تناسب با جمعیت پیشنهادی در سال افق،
13-2- افزایش نصاب تفکیک زمین در پهنه‌های تراکمی مختلف متناسب با الگوی سکونت موجود،
13-3-کاهش سطح‌اشغال‌بنا با‌توجه به الگوی اقلیم و سنت معماری‌زمینه‌ای موجود و افزایش فضای‌باز به میزان حداقل ۲۵ مترمربع به ازای هر واحد.
14-الزامات و ملاحظات پدافند غیرعامل بر اساس دستورالعمل مورخ ۱۱/۰۲/۱۳۹۶ به تایید نمایندگان وزارت دفاع و پشتیبانی‌نیروهای مسلح و سازمان پدافند غیرعامل برسد.
مراتب جهت استحضار وصدوردستورانعکاس و اقدام اعلام مي شود. خواهشمند است در اجرای ماده 42 آئین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران، دستورفرمائید اسناد مربوطه با اعمال اصلاحات مطابق مصوبه حداکثر ظرف مدت 2 ماه جهت ابلاغ به مراجع ذیربط به دبیرخانه شورایعالی ارسال شود.


پیوست 1