معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
مغایرتهای اساسی طرح جامع بجنورد – تغییرکاربری 9/1هکتاری (تاریخ تصویب: 16/02/1398)
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 16/2/98 خود موضوع مغایرت اساسی طرح جامع شهر بجنورد ( تغییر کاربری 9/1 هکتار از فضای سبز، فرهنگی، هنری و ورزشی به مسکونی و خدمات ) مصوب مورخ 17/11/96 شورای برنامه ریزی و توسعه استان خراسان شمالی را با توجه به مباحث جلسه مورخ 28/11/97 کمیته فنی شماره یک مورد بررسی قرار داده و براساس نامه شماره730/18327 مورخ 16/2/98 دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی (پیوست) و با توجه به سطوح مازاد اراضی با کاربری فضای سبز در بخش شمال شرقی شهر و در جهت کمک به تحقق کاربری های خدماتی در شهر با تغییر کاربری اراضی مذکور مشروط به رعایت موارد ذیل موافقت می‌نماید:
1- خدمات عمومی‌سهم شهر از اراضی مذکور در حداکثر ممکن و در انطباق با ماده 101 قانون شهرداری ها و تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک، اخذ و صرفا به خدمات غیرانتفاعی و معابر اختصاص یابد . هرگونه استفاده انتفاعی در قالب کاربری های مسکونی و تجاری از سهم شهر در این توافق توسط شهرداری ممنوع می‌باشد.
2 - با عنایت به کمبود خدمات عمومی‌محقق شده در پیرامون اراضی مورد بحث و بخش شمال شرقی شهر، کاربری های غیر انتفاعی سهم شهر در قسمت شمالی اراضی مذکور و در مجاورت معبر موجود جانمایی گردیده و به عنوان اساس طرح لحاظ گردند. بخش جنوبی اراضی مذکور با توجه به بافت پر مسکونی پیرامونی به کاربری مسکونی سهم مالک اختصاص یابد.
3 - حداکثر تراکم ساختمانی مجاز در اراضی مذکور معادل تراکم کم طرح تفصیلی مصوب شهر، 120 درصد و حد نصاب تفکیک قطعات 200 متر مربع تعیین می‌گردد.