معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
راهنمای سند توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی (TOD) (تاریخ تصویب: 05/06/1397)
شورایعالی شهرسازی ومعماری ایران درجلسه مورخ 5/6/97 خود، پیرو مباحث جلسه مورخ 28/3/97، راهنمای سند توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی (TOD) را بر اساس مباحث جلسه مورخ 4/6/97 کمیته فنی شماره پنج شورا ( کمیته طرح های فرادست ) مورد بررسی قرار داد و ضمن تصویب کلیات موضوع و سطوح چهارگانه پیشنهادی راهنما، مقرر نمود بررسی جزئیات سند در کمیته فنی شماره پنج ادامه یافته و نتیجه جهت اتخاذ تصمیم به شورایعالی گزارش شود.