معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی

فهرست کامل مصوبات
 
جستجو در عنوان مصوبه
 
جستجو در متن مصوبه
 
فیلتر بر اساس تاریخ مصوبه
 
مصوبه شورای عالی :
ناحیه منفصل شهری واصفجان در حریم شهر پردیس
تاریخ: 18/09/1398
شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 18/9/98 خود، «طرح جامع ناحیه منفصل شهری واصفجان در حریم شهر پردیس» مصوب جلسه مورخ 27/6/1398 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران و صورتجلسه مورخ 13/9/98 کمیته فنی شماره یک را مورد بررسی قرار داد و ضمن موافقت با کلیات محدوده طرح و کاربری آن در مساحت 299 هکتار با جمعیت پذیری 16700 نفر مقرر نمود اصلاحات به شرح زیر در اسناد مصوب شورای برنامه ریزی استان اعمال و متعاقبا مدارک طرح توسط دبیر شورا ابلاغ شود.
1- زمین فوق صرفا جهت تهاتر و تامین عوض مالکین تعاوني هاي مسكن شمال و شمال شرق حريم شهر تهران در راستای منویات مقام معظم رهبری و مصوبه مورخ 10/10/93 دولت با اولویت اراضی تعاونی زیتون و آزاد سازی اراضیِ واقع درمنطقه حفاظت شده، تعیین گردیده است. لذا لازم است پیوست حقوقی که فرایند اجرایی این تهاتر را تبیین و تضمین نماید توسط استانداری تهیه و به تائید شورایعالی شهرسازی و معماری ایران برسد. دبیرخانه شورایعالی موظف است ظرف شش ماه از این مصوبه گزارشی از میزان تحقق مصوبه مذکور را جهت اتخاذ تصمیم به شورایعالی ارائه نمایند.
2- با توجه به ویژگی های توپوگرافی سایت، حرایم مسیل‌های متداخل با آن بر اساس اعلام نظر وزارت نیرو (آب منطقه‌ای) در اسناد طرح منعکس گردد.
3- حداقل 2 مسیردسترسیِ ناحیه منفصل به شبکه راه‌های پیرامونی پس از تائید اداره کل راهداری استان در اسناد طرح منعکس گردد.
4- سطوح و سرانه‌های مربوط به کاربری فرهنگی، درمانی، تاسیسات و تجهیزات شهری حداقل تا حد 50 درصد سرانه‌های استاندارد مصوبِ شورایعالی شهرسازی و معماری ایران افزایش یابد.
5- با عنایت به ملاحظات مربوط به تامین آب و همچنین تامین سرانه‌های خدماتی، هرگونه تغییر در سقف جمعیت پذیری و یا کاهش سطوح خدماتی طرح مشمول طی فرآیند مغایرت‌های اساسی خواهد بود.
6- رعایت مفاد تبصره ذیل ماده 5 قانون ایجاد شهرهای جدید در تخصیص اراضی مورد نیاز دستگاه‌های خدمات رسان از جمله شهرداری مورد تاکید می باشد.
7- ملاحظات مربوط به پدافند غیر عامل بر اساس مصوبه 11/2/96 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در اسناد طرح لحاظ گردد.
8- ضوابط احداث بنا به شرح زیر مورد تائید قرار گرفت:
8-1- درکاربری مسکونی الگوی سکونت ویلایی 50 درصد سطح اشغال و 75 در صد تراکم ساختماني
8-2- درکاربری مسکونی الگوی سکونت آپارتمانی 40 درصد سطح اشغال و 120 درصد تراکم ساختماني
8-3- در کاربری مسکونی الگوی سکونت آپارتمانی تراسه حداکثر 75 درصد سطح اشغال و 120 درصد تراکم ساختماني
8-4- در کاربری گردشگری با نصاب تفکیک 3 هزار متر مربع 10 در صد سطح اشغال و 30 درصد تراکم ساختماني (در الگوی استقرار به صورت تراسه سطح اشغال تا 20 درصد قابل افزایش است) .
مراتب جهت استحضار و دستور انعکاس و اقدام اعلام می شود. خواهشمند است دستورفرمایید پیوست حقوقی مذکور در بند یک و همچنین نقشه‌های اصلاحی طرح در مهلت مقرر جهت اقدامات آتی به دبیرخانه شورایعالی شهرسازی ومعماری ایران ارسال گردد.