معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی

فهرست کامل مصوبات
 
جستجو در عنوان مصوبه
 
جستجو در متن مصوبه
 
فیلتر بر اساس تاریخ مصوبه
 
مصوبه شورای عالی :
اعلام انطباق مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه استان هرمزگان در خصوص مغایرت اساسی طرح جامع – تفصیلی شهر بندر خمیر موضوع الحاق روستای لشتغان به محدوده شهر با سیاستهای ابلاغی شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران موضوع مصوبه 19/5/98
تاریخ: 13/09/1398
پیرو مصوبه 31/04/1398 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر «انطباق مصوبات شورای برنامه ریزی و توسعه استانها در شهرهای با جمعیت کمتر از 50 هزار نفر توسط کمیته انطباق شورای عالی و ابلاغ آن توسط دبیرشورا» بدینوسیله و در اجرای جزء 6 بند "ب" ماده 31 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه¬ی کشور ومفاد نامه شماره 94816/25481 مورخ 18/07/1397 معاونت محترم حقوقی رییس جمهور باستحضار می رساند:
مصوبه مورخ 22/12/1397 شوراي برنامه ريزي و توسعه استان هرمزگان در خصوص مغایرت اساسی طرح جامع – تفصیلی شهر بندر خمیر ( موضوع الحاق روستای لشتغان به محدوده شهر در حد طرح هادی مصوب )، در جلسه مورخ ۰۳/09/۱۳۹۸کمیته انطباق شورای عالی شهرسازی و معماری مورد بررسی و ضمن عنایت به مکاتبه شماره 4173/9235 مورخ 04/10/93 فرمانداری شهرستان بندر خمیر و شماره 49408 مورخ 29/10/94 استانداری هرمزگان ، مصوبه مذکور دارای مغایرت کلی با سیاست های ابلاغی شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب مورخ 30/07/1397 تشخیص داده نشد. فلذا ابلاغ و اجرای مصوبه صدرالذکر شورای برنامه ریزی و توسعه استان بلامانع می باشد.