معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی

فهرست کامل مصوبات
 
جستجو در عنوان مصوبه
 
جستجو در متن مصوبه
 
فیلتر بر اساس تاریخ مصوبه
 
مصوبه شورای عالی :
فرایند انطباق مصوبات شورای برنامه ریزی وتوسعه استانها با سیاستهای ابلاغی شورایعالی شهرسازی ومعماری ایران
تاریخ: 20/08/1398
شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 20/08/1398 گزارش دبیرخانه شورایعالی در خصوص فرآیند انطباق مصوبات شورای برنامه ریزی و توسعه استانها با سیاست های ابلاغی شورایعالی طی مصوبه 30/7/97 را مورد بررسی قرار داد و ضمن استماع ملاحظات و پیشنهادات ارائه شده از طرف معاونین محترم عمرانی استانداریهای گلستان، کهکیلویه و بویر احمد و مرکزی (اعلامی طی مکاتبه شماره 129650 مورخ 1/7/98 معاون محترم وزیر کشور) به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:
1- لزوم اعلام انطباق مصوبات شورایعالی برنامه ریزی و توسعه استان با سیاست های ابلاغی شورایعالی بصورت موردی و برای هر یک از مصوبات شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها مربوط به شهرهای با جمعیت کمتر از 50 هزار نفر در مهلت زمانی مقرر در مصوبه 30/7/97 (30 روز کاری) از سوی شورایعالی شهرسازی و معماری مورد تاکید قرار گرفت .تبعاً پیرو نظریه معاونت حقوقی رئیس جمهور ( طی نامه شماره 94816/35481 مورخ 18/7/97 ) مصوبات مذکور در صورت اعلام عدم انطباق با سیاست های ابلاغی قابلیت اجرا ندارند.
2- بند الف مصوبه مورخ 31/4/98 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران به شرح زیر اصلاح می گردد: دبیرخانه شورایعالی شهرسازی و معماری موظف است کمیته ای متشکل از نمایندگان دستگاههای عضو شورایعالی را تحت عنوان " کمیته انطباق مصوبات شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها با سیاست های ابلاغی شورایعالی شهرسازی و معماری ایران " تشکیل و در مهلت قانونی مقرر، در خصوص مغایرت یا عدم مغایرت مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه استان اعلام نظر نماید .نظر کمیته مذکور توسط دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران به استاندار اعلام می گردد.
3- اعضا شورایعالی شهرسازی و معماری به جهت تسریع در اعلام نظر کمیته مذکور حتی الامکان نسبت به معرفی نماینده مستقل از سایر کمیته های عضو شورایعالی اقدام نمایند.
4- ادارات کل راه و شهرسازی استانها به عنوان مرجع تهیه کننده طرح جامع موظفند پس از دریافت نظر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص انطباق مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه استان-با سیاستهای ابلاغی- نسبت به تهیه اسناد ابلاغی اقدام نمایند.
5- دبیرخانه شورایعالی موظف است در بازه زمانی شش ماهه گزارشی از میزان انطباق یا عدم انطباق مصوبات استانی با سیاست های ابلاغی به شورایعالی شهرسازی و معماری ارائه نماید.