معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی

فهرست کامل مصوبات
 
جستجو در عنوان مصوبه
 
جستجو در متن مصوبه
 
فیلتر بر اساس تاریخ مصوبه
 
مصوبه شورای عالی :
مجموعه طرح ها، مصوبات و اقدامات مطرح در باغستان سنتی قزوین – اثرطبیعی ثبت ملی
تاریخ: 04/09/1398
شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 4/9/98 پیرو تصمیات جلسه مورخ 2/7/97 خود مجموعه طرح ها، مصوبات و اقدامات مطرح در باغستان سنتی قزوین(اثر طبیعی ثبت ملی) را با توجه به صورتجلسه كميته فني شماره یک مورد بررسی قرار داد و ضمن تاکید بر نقش بی بدیل باغستان سنتی قزوین در تداوم حیات پایدار شهر قزوین و پرهیز از هرگونه اقدام منجر به تخریب این سرمایه طبیعی و میراثی شهر، مقرر مینماید با عنایت به تأثیرات مخرب بعضی از تصمیمات و مصوبات قبلی اصلاحات به شرح در اسناد طرح جامع مصوب شهر قزوین اعمال و اسناد مذکور پس از کنترل دبیرخانه شورایعالی توسط دبیر شورا ابلاغ شود :

الف-اصلاحات در حوزه مباحث ترافیک و حمل و نقل
1-در خصوص محور موسوم به "کمربند شرق" با عنایت به اقدامات اجرایی صورت گرفته اصلاحات به شرح زیر اعمال شود:
1-1- از میدان شورا تا بند ارنجک در صورت تأیید وزارت نیرو مبنی بر رعایت ملاحظات مربوط به حریم و بستر رودخانه ارنجک در مسیر اجرا شده تثبیت و در غیر اینصورت تدابیر لازم جهت حفظ حریم و بستر رودخانه بر اساس نظر وزارت نیرو در مسیر اعمال گردد.
1-2- از بند ارنجک با اصلاح هندسی و اتخاذ تمهیدات لازم بصورت متصل با محدوده شهر با رعایت ملاحظات مربوط به حریم امنیتی در مجاورت با دیوار پادگان و اداره کل اطلاعات استان در انطباق با کمربند پیرامونی شهر اجرا گردد.
1-3- آن بخش از کمربندی شرقی حدفاصل بندارنجک به طرف میدان مینودر با عنایت به مغایرت با طرح جامع حمل و نقل و ترافیک شهر قزوین و طرح جامع مصوب مورخ 22/04/94 و عبور از اراضی زراعی و باغی و عدم وجود هرگونه ضرورت ترافیکی بطور کامل حذف گردد.
2-درمسیرکمربندی پیرامونی شهربا توجه به اینکه بعضاً ازعرصه ارزشمند باغستان(درختان انبوه)عبورمیکنداصلاحات به شرح زیراعمال شود.
2-1- کمیته ای متشکل از نمایندگان معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی ، دبیرخانه شورایعالی ، استانداری قزوین ، اداره کل راه و شهرسازی استان ، شهرداری قزوین و وزارت میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی ، مسیر کمر بندی را در جنوب شرقی حدفاصل پل امام رضا(ع) تا بلوار ابوترابی را با تاکید بر حفظ عرصه باغستان و به حداقل رساندن تداخل مسیر با عرصه باغستان و استفاده از ظرفیت حداکثری معابر موجود بررسی و تدقیق نماید . همچنین در ادامه با استفاده از ظرفیت معابر موجود مسیرپیشنهادی از میان باغات حذف و با استفاده از ظرفیت محورهای شیشه چی - میرزاکوچک خان و بلوار باهنر ، امتداد مسیر کمربندی پیرامونی به سمت شمال تدقیق گردد. نظر کمیته مذکور به عنوان نظر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در اسناد اصلاحی طرح جامع لحاظ گردد.
2-2- در جنوب غربی حدفاصل میدان قدس تا محور شیشه چی مسیر قبلی با نزدیک شدن به بافت کالبدی شهر در حداکثر ممکن به شرح نقشه پیوست اصلاح گردد.

3-در خصوص معبر موسوم به نسیم شمال(جاده گاز) تدابیر و اصلاحات زیر اتخاذ گردد.
3-1- با توجه به اینکه توسعه راهها در باغات سنتی قزوین باعث افزایش نفوذپذیری به باغ ها و تخریب شبکه آبراهه های آن میگردد، ضمن تأکید بر ضرورت خروج تدریجی ترافیک عبوری ازآن ، مقرر میگردد هرگونه تعریض محور نسیم شمال از دستور کار خارج و محور مذکور با عرض حداکثر10متر حفظ گردد. این محور در میان مدت می تواند با حذف ترافیک عبوری بعنوان محورگردشگری با غلبه حرکت پیاده ضمن تامین نیاز دسترسی باغداران به عنوان یکی از جاذبه های گردشگری در مقیاس منطقه ای و ملی شهر مورد استفاده قرار گیرد.
3-2- تقاطع های غیرهم سطح پیشنهادی با محور نسیم شمال درمحور منتهی به اقبالیه و محور منتهی به بهشت فاطمه(فارسیان) با توجه به عدم وجود ضرورت ترافیکی وافزایش تخریب عرصه باغات حذف گردد.
4-ضمن تأکید برحفظ عرض موجود محور دسترسی بهشت فاطمه(فارسیان) با تعریض آن مخالفت گردید.
5-به جهت حفاظت از عرصه باغستان، در معابری که در حد فاصل معابر شهری وباغات سنتی قرار میگیرند ، تعریض از طرف بدنه شهری صورت گیرد.
6- براساس طرح های فرادست ، مناسب ترین ایده جهت سامان دهی ترافیک برون شهری شهر قزوین،کنارگذر پیشنهادی در طرح مجموعه شهری در بخش جنوبی با فاصله مناسب از باغستان است . لذا مقررمی گردد اداره کل راه و شهرسازی استان با هماهنگی معاونت حمل نقل اجرای محور مذکور را اولویت پروژه های در دست اقدام خود قرار دهد .

ب- با توجه به تغییرات کاربری انجام شده بر روی باغات اصلاحات به شرح زیر در اسناد طرح جامع اعمال گردد:
7- در اراضی قرادآباد موسوم به عظیم زاده(غرب محدوده شهر) با توجه به نقشه تفکیکی تهیه شده بر اساس ماده101قانون شهرداری ها و همچنین آراء و مکاتبات قضایی موجود، مقرر میگردد آن قسمت از اراضی که متعلق به شهرداری است، به عنوان بخشی از عرصه باغستان از محدوده خارج و در حریم شهر به عنوان عرصه ثبتی باغستان سنتی قزوین تثبیت گردد.
8- اراضی موسوم به کَتاباد : با توجه به اینکه این اراضی بخشی از عرصه باغستان سنتی قزوین هستند که با کاربری پارک و فضای سبزدر داخل محدوده قرارگرفته اند و تبعا حقوق مکتسبه برای آنها متصور نیست از محدوده شهر خارج و در حریم ، به عنوان عرصه ثبتی باغستان سنتی قزوین تثبیت گردد.

ج- در تداخلاتِ عرصه ثبتی باغستان با محورهای ورودی شهراصلاحات به شرح زیر اعمال شود:
9-در محور آیت ا... ابوترابی: ضمن مخالفت با هرگونه تخصیص کاربری بر روی عرصه اثر ثبتی باغستان در شمال و جنوب محور ابوترابی، مقرر گردید حد محدوده با خروج عرصه باغستان بر حد کالبدی مستحدثات قانونی مربوطه قبل از سال93(تاریخ ثبت باغستان به عنوان اثرملی) منطبق گردد. در این خصوص لزوم تهیه طرح ساماندهی صنوف بدنه محور و به تبع آن تسهیل عبور و مرور ترافیک ورودی به شهر ضروری است.
تبصره :طرح مربوط به صنوف مزاحم در اراضی موسوم به کوره ملی درحد مصوبه کمیسیون ماده پنج و صرفا در بخشهای فاقد پوشش گیاهی مورد تائید میباشد.
10-محور آیت ا... خامنه ای : با توجه به اهمیت محور آیت ا... خامنه ای به عنوان ورودی شرقی شهر و هم پیوند بودن اراضی طرفین ورودی شرقی شهر با باغستان های سنتی واقع درحریم درطرفین بلوار آیت ا... خامنه ای همسو با بند 8-2 مصوبه مورخ 22/4/94 شورایعالی شهرسازی و معماری طرح ساماندهی بدنه محور مذکور با غلبه فضای سبزعمومی هماهنگ با ضوابط میراث فرهنگی تهیه پس از اخذ مصوبات استانی جهت بررسی و تصمیم گیری به کمیته فنی شماره 3 و متعاقب آن به شورایعالی ارجاع گردد. همچنین مقرر میگردد ضمن پرهیز از هرگونه بارگذاری جدید بر روی عرصه اثر ثبتی باغستان، خط محدوده شهر بر حد کالبدی مستحدثات قانونی تا قبل از سال 93 (تاریخ ثبت باغستان به عنوان اثرملی) منطبق گردد. 11-محور میرزا کوچک خان و ورودی جاده رشت و جاده همدان : ضمن مخالفت با هرگونه تخصیص کاربری بر روی عرصه اثر ثبتی باغستان، مقرر گردید خط محدوده با خروج عرصه های ثبتی باغستان بر حد کالبدی مستحدثات قانونی تا قبل از سال 93(تاریخ ثبت باغستان به عنوان اثرملی) منطبق گردد.

د: تکالیف عمومی
12-شورایعالی شهرسازی و معماری بر لزوم ایجاد تدابیر نرم افزاری مدیریت و ساماندهی ترافیک و افزایش سهم حمل و نقل عمومی در راستای احکام برنامه های توسعه 5 ساله کشور به جای رویکردِ کلی توسعه زیرساخت های شبکه در قالب معابر، کمربندی و تقاطع های غیر همسطح که در شهر قزوین نمود قابل توجهی دارد تاکید مینماید.
13-با تائید نماینده محترم وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی مقرر گردید ضوابط و مقرراتِ پیوست اثر ثبتی باغستان، متضمن حفظ و صیانت ازحیات باغستان و مشتمل بر ملاحظات مختلف از جمله شبکه آبیاری- شبکه دسترسی باغات-حصار و دیوار- چاهخانه ها و ... توسط وزارت میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی و با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی در اسرع وقت (ظرف2 ماه) تدوین و پس از اخذ مصوبات قانونی لازم به مراجع ذی ربط ابلاغ گردد .
14- با توجه به نقش تاریخی و سنتی چاهخانه ها در فرهنگ باغداری سنتی قزوین، مقرر گردید با بررسی تصاویر تاریخی، مجوزات لازم جهت احداث و احیای ابنیه مذکور بر اساس نقشه های تأیید شده وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی صادر و به مراجع ذی ربط ابلاغ گردد.
15- با عنایت به اینکه بخشی از عرصه باغستان واقع درجنوب محور میرزاکوچک خان در محدوده اثر ثبتی واقع نشده است، مقرر گردید نقشه محدوده اثر ثبتی با الحاق این بخش توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مورد تدقیق قرار گیرد.
16- با توجه به اینکه همه تدابیر حفاظتی برای باغستان، در صورت عدم تخصیص حق آبه های لازم ، عملاً منجر به اخذ نتیجه نخواهد شد، مقرر گردید وزارت نیرو تدابیر لازم در خصوص حفظ رژیم هیدرولوژیک رودخانه باراجین(ارنجک)، بازار و سایر رودخانه های تغذیه کننده باغستان و عدم تخصیص حق آبه باغستان به سایر فعالیت های عمرانی و گردشگری و همچنین تخصیص آب یارانه ای( از خط انتقال آب طالقان) برای باغداران را اتخاذ نماید.
17- به تصریح تبصره ذیل ماده 6 قانون تاسیس شورایعالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور لازم است طرح جامع ترافیک شهر قزوین بر اساس مفاد این مصوبه اصلاح گردد.