معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی

فهرست کامل مصوبات
 
جستجو در عنوان مصوبه
 
جستجو در متن مصوبه
 
فیلتر بر اساس تاریخ مصوبه
 
مصوبه شورای عالی :
مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر کرج
تاریخ: 20/08/1398
شورایعالی شهرسازی و معماری ایران درجلسه مورخ 20/8/98 خود مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر کرج، موضوع تغییر کاربری اراضی 5 هکتاری از آموزش عالی به اداری-انتظامی، مصوب جلسه مورخ 22/9/97 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان البرز را مورد بررسی قرار داد و ضمن عنایت به صورتجلسه مورخ 12/8/98 کمیته فنی شماره یک با تغییر کاربری مذکور منوط به رعایت موارد زیر موافقت می نماید:
1- با توجه به تاکید اداره کل راه و شهرسازی استان البرز به عنوان مرجع واگذاری اراضی، هرگونه بهره‌برداری غیر از کاربری اداری-انتظامی (شامل مسکونی- تجاری و ...) از اراضی مورد نظر ممنوع است. همچنین تغییر کاربری اراضی مذکور توسط کمیسیون ماده 5 مشمول طی فرآیند مغایرت‌های اساسی خواهد بود.
2- با توجه به همجواری اراضی مورد نظر با کاربری‌های شهری پیرامونی (سکونت و فعالیت)، رعایت ملاحظات پدافندی در خصوص استقرار فعالیت‌های مختلف در آن، بایستی به تایید اداره کل پدافند غیرعامل استان البرز برسد.
3- ضمن لزوم رعایت ملاحظات مربوط به حرایم حفاظتی و امنیتی بر اساس قوانین ملاک عمل، مقررمی‌گردد آن بخش‌هایی از حرایم مذکور که براساس ضوابط ملاک عمل استقرار و احداث بنا در آنها محدودیت و ممنوعیت به دنبال خواهد داشت از داخل اراضی 5 هکتاری تامین و نقشه جانمایی استقرار توده و فضا سایت قبل از ابلاغ به تائید دبیرخانه شورایعالی برسد.