معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی

فهرست کامل مصوبات
 
جستجو در عنوان مصوبه
 
جستجو در متن مصوبه
 
فیلتر بر اساس تاریخ مصوبه
 
مصوبه شورای عالی :
طرح‌های جامع مجموعه شهری
تاریخ: 22/07/1398
شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 22/7/98 خود ضمن بررسی طرح جامع مجموعه شهری همدان، در خصوص طرح‌های مجموعه شهری به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:
مقرر گردید دبیرخانه شورایعالی موارد عام زیر را درخصوص طرح‌هاي مجموعه شهري پیگیری نماید:
1- با توجه به ضرورت‌هاي موجود و در جهت افزايش كارايي طرح‌هاي مجموعه شهري، مقرر می‌شود: رويكرد، چارچوب و شاخص‌هاي مربوط به تشخيص مجموعه‌هاي شهري و تهيه طرح‌هاي توسعه و عمران مربوطه، با تاكيد بر خاستگاه اصلي و اوليه تهيه طرح‌هاي مذكور و تمايز آن با طرح‌هاي توسعه و عمران ناحيه‌اي و منطقه‌اي مورد اصلاح و بازنگري قرار گيرد .
2- تبيين جايگاه قانوني و ساز و كار استقرار نظام مديريت يكپارچه مجموعه شهري بعنوان پيش شرط تحقق طرح‌هاي مجموعه شهري توسط وزارت كشور مورد پیگیری قرار گیرد .
مراتب جهت اقدام اعلام مي شود.