معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی

فهرست کامل مصوبات
 
جستجو در عنوان مصوبه
 
جستجو در متن مصوبه
 
فیلتر بر اساس تاریخ مصوبه
 
مصوبه شورای عالی :
طرح جامع شهر شاهرود
تاریخ: 25/06/1398
شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 25/6/98 خود طرح جامع شهر شاهرود مصوب جلسه مورخ 2/10/1397 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان سمنان را مورد بررسی قرار داد و ضمن عنایت به صورتجلسه مورخ 3/6/98 کمیته فنی شماره یک، طرح را با قید اصلاحات به شرح زیر تصویب و مقرر نمود دبیرخانه شورایعالی اسناد طرح را پس از اعمال موارد زیر به مراجع قانونی ابلاغ نماید.

جمعیت شهر
1-جمعیت شهر بر اساس نرخ رشد 2/2 % برای سال افق 1410 معادل 208 هزار نفر مورد تائید قرار گرفت.

محدوده شهر
2-به جهت حفظ هویت باغشهری شاهرود و تداوم حیات باغات در شهر، تحقق ایده توسعه به شرق و شهر دوهسته‌ای، کاهش فشار و تخریب اراضی زراعی و باغی و همچنین تامین زمین با مالکیت دولتی جهت تحقق تکالیف درحوزه مسکن مقرر می‌گردد:
2-1-کمیته ای متشکل از نمایندگان شهرداری، سازمان جهاد کشاورزی، اداره کل حفاظت محیط زیست، استانداری و اداره کل راه و شهرسازی شرق سمنان نقشه باغات موجود شهر را ممیزی و تائید و موارد احتمالی حقوق مکتسبه را احصاء نمایند. باغات ممیزی شده با حفظ کاربری وضع موجود در محدوده شهر تحت کاربری "زراعی و باغی تثبیت" و هرگونه احداث بنا در آنها مطابق دستور العمل ماده 14 قانون زمین شهری خواهد بود.
2-2-ضمن مخالفت با الحاق ارضی واقع در خارج از محدوده طرح تفصیلی ملاک عمل به محدوده شهر در دو بخش واقع در جنوب شهر (به شرح نقشه پیوست) مقرر می‌گردد معدود حقوق مکتسبه احتمالی که در چهارچوب طرح‌های مصوب قبلی و با طی فرآیند قانونی در این اراضی ایجاد شده‌اند، با مسوولیت اداره کل راه و شهرسازی شرق سمنان کنترل و در صورت تائید، با هماهنگی دبیرخانه شورایعالی در قالب الحاق به محدوده (در صورت وجود اتصال کالبدی با محدوده شهر) و یا تثبیت کاربری‌های خدماتی (دروازه‌ای) در حریم (در صورت انفصال کالبدی با محدوده شهر) در طرح لحاظ شود.
تبصره : خط محدوده نهایی شهر دراین بخش به نحوی تدقیق شود که بلوار شهری موجود موسوم به علامه مجلسی در محدوده شهر باقی بماند.
2-3-با بررسی و تائید نهایی اداره کل راه و شهرسازی شرق سمنان حداکثر معادل اراضی کسر شده از محدوده (حدود 50 تا 60 هکتار)، از اراضی با مالکیت بلامعارض دولتی در شمال شرق به محدوده اضافه گردد. کاربری اراضی الحاقی "مسکونی و خدمات پشتیبان سکونت " خواهد بود و خدمات مربوطه در طرح تفصیلی این اراضی تدقیق خواهند شد.
3-همسو با نظر شورای برنامه‌ریزی وتوسعه استان، ضمن موافقت با الحاق ساخت و سازهای انجام شده در خارج از محدوده، مقرر می‌گردد به جهت تادیه حقوق دولتی و عمومی و تا تهیه و تصویب طرح تفصیلی مربوطه، کاربری ساخت و سازهای موجودِ الحاقی به محدوده شهر بر اساس نوعیت وضع موجود آنها "باغی و زراعی" تعیین گردد.
تبصره : الحاق اراضی مذکور صرفاً درحد بافت کالبدی موجود انجام گردد.
4-چاه های تامین کننده آب شهر و قنات‌ها، حریم و بستر رودخانه‌ها و مسیرهای متداخل با شهر شامل رودخانه و مسیل‌های شاهرود، تل خاکستر، کال شاهقلی، مسیل آبشار، مسیل نعل شکنان، مسیل تیز هوشان، مسیل تپال، بر اساس اعلام نظر وزارت نیرو در اسناد طرح منعکس گردد.
5-محدوده‌های هدف باز آفرینی به تفکیک بافت تاریخی، سکونت گاه غیررسمی و بافت فرسوده بر اساس آخرین مصوبات کمیسیون ماده 5 ملاک عمل قرار گیرد. همچنین عمارت امیراعظم و باغ پیرامونی آن، مطابق عرصه ثبتی در اسناد طرح (نقشه‌ها) به عنوان کاربری" میراث تاریخی "لحاظ شود.

مطالعات حمل و نقل
6- مسیر ارتباطی میدان حسینی به سه راه مجن بر اساس آخرین طرح مصوب وزارت راه و شهرسازی در اسناد طرح منعکس شود.
7- سند جامع حمل و نقل عمومی شهر با تاکید بر رویکرد مبتنی بر TOD شامل شبکه حمل و نقل عمومی، ایستگاه‌های فرعی و ایستگاه‌های اصلی به عنوان یکی از اسناد پشتیبان طرح ارائه شود. همچنین تدابیر لازم جهت افزایش اتصال شبکه حمل و نقل عمومی شهر با مجموعه ایستگاه راه آهن در قالب سند مذکور اتخاذ گردد.
8-کلیه اراضی متعلق به راه آهن جمهوری اسلامی ایران کما فی السابق در محدوده شهر تحت کاربری حمل و نقل و به عنوان هاب اصلی مجتمع ایستگاهی با رویکرد TOD تثبیت گردد.
9- طرح موضعی مربوط به محور "چهل پیچ" با تاکید بر حرکت پیاده با محوریت اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تهیه و به تائید کمیسیون ماده 5 برسد.

پدافند غیر عامل
10-ضمن تاکید بر ضرورت جابجایی مخازن و انبارهای نفت از محدوده شهر، مقرر گردید تا زمان تحقق این امر تدابیر زیر جهت حفظ ایمنی شهروندان اتخاذ گردد:
10-1-حریم خط لوله نفت و گاز و همچنین حرایم مربوط به انبارهای نفت و تلمبه‌خانه ضوابط و مقررات مترتب بر آن بر اساس اعلام نظر وزارت نفت و با هماهنگی سازمان پدافند غیر عامل در اسناد طرح منعکس گردد.
10-2-پیوست پدافندی و طرح تخلیه فوری محلات متاثر توسط استانداری سمنان تهیه و به مراجع مربوطه ابلاغ شود.
11- حریم گسل بر اساس اسناد سازمان زمین شناسی در اسناد طرح منعکس و مطالعات پدافند غیرعامل بر اساس دستورالعمل مصوب 11/2/96 شورایعالی تهیه گردد.

حریم شهر
12-روستاهای واقع درحریم مصوب قبلی و همچنین شهرک صنعتی موجود و توسعه‌های آن کما فی السابق در حریم شهر تثبیت شود. تبعا به استناد بند 7 ماده واحد قانون تاسیس شهرک‌های صنعتی، شهرک های مذکور در هر صورت از حریم و قانون شهرداری‌ها مستثنی می‌باشد.
13-ضمن تائید خروج شهرک مصوب نوین ازحریم مقرر گردید طرح اصلاحی شهرک با توجه به عبور کنار گذر تهران – مشهد از میان آن مورد بازنگری قرار گرفته و وفق دستورالعمل ترویج شهرک‌سازی پس از تصویب در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، جهت اصلاح پروانه تاسیس و صدور پروانه بهره برداری مبنای اقدامات ستاد مدیریت شهرک سازی کشور قرار گیرد. متعاقب خروج شهرک مذکور از حریم شهر هر گونه صدور مجوز احداث بنا صرفاً بر اساس طرح اصلاحی مجاز خواهد بود.
14-اراضی مربوط به زاغه مهمات در حریم شهر تحت پهنه نظامی تثبیت گردند.

ضوابط و مقررات
15-ضوابط و مقررات احداث بنا با هماهنگی اداره کل راه و شهرسازی و با اعمال اصلاحات زیر به تائید نمایندگان وزارت کشور و دبیرخانه شورایعالی شهرسازی و معماری برسد:
• بازنگری در نظام پهنه‌بندی تراکمی شهر در جهت تحقق ایده شهر دو هسته‌ای خصوصاٌ در شرق رودخانه شاهرود و استفاده از ظرفیت جمعیت پذیری اراضی مستعد توسعه در شمال شرقی شهر
• کاهش سطح اشغال متناسب با افزایش تراکم.
• اعمال سرانه فضای باز واحد حداقل به میزان 20 متر مربع.
• حداکثر سطح اشغال برای قطعات ریز دانه به80%. کاهش یابد.
• ارائه ضوابط استقرار بنا در واحد های تجاری، خدماتی انتفاعی مقیاس شهری.