معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی

فهرست کامل مصوبات
 
جستجو در عنوان مصوبه
 
جستجو در متن مصوبه
 
فیلتر بر اساس تاریخ مصوبه
 
مصوبه شورای عالی :
اصلاح حریم شهر اسلامشهر به منظور فراهم سازی امکان قانونی تبدیل احمدآباد مستوفی به شهر
تاریخ: 11/06/1398
شورايعالي شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 11/6/98 موضوع مغايرت اساسي حريم شهر اسلامشهر (کاهش حریم) را با توجه به تكليف مقرردرجلسه مورخ 29/03/1398 كميسيون سياسي و دفاعي دولت مبنی بر فراهم نمودن امكان قانوني تبديل احمد آباد مستوفي به شهر را بر اساس مصوبه مورخ 29/06/1391 شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان تهران مورد بررسي قرارداد و ضمن تأكيد بر اين نكته كه ايجاد نقطه جديد شهري و به طريق اولي بخش جديد در محدوده "مجموعه شهري تهران" مصوب هیات محترم وزیران و "حريم پايتخت" مغاير با سياست شورايعالي شهرسازي و معماري ايران در مديريت يكپارچه مجموعه شهري تهران بوده و عملاً مشكلات ناشي از تعدد مراجع ذي نفوذ در مديريت فضايي محدوده مذكور را تشديد مي نمايد، صرفاً معطوف به تكليف كميسيون سياسي - دفاعي دولت و به منظور فراهم نمودن امکان قانونی تبدیل احمد آباد مستوفی به شهر مقرر می‌نماید :
1- اداره كل راه و شهرسازي استان تهران با هماهنگي استانداري تهران، حريم شهر اسلامشهر را در بخش شمالي آن و در غرب جاده احمدآباد – اسلامشهر حداكثر به ميزان 500 تا 600 هكتار به نحوي كاهش دهد كه ضمن انطباق حريم جديد اسلامشهر بر عوارض طبيعي و مصنوعي قابل شناسايي، امكان تعيين حريم براي احمدآباد در آتي در حدود 3 برابر محدوده شهر فراهم گردد.
2- تكليف مقرر در صورتجلسه كميسيون سياسي و دفاعي تنها به فراهم نمودن امكان شهر شدن احمدآباد مستوفي اشاره دارد كه با كاهش حداقلي حريم شهر اسلامشهر مقصود حاصل می‌گردد . لذا از نظر شورایعالی شهرسازی و معماری هيچ ضرورتي براي کاهش سطح بزرگي از حريم اسلامشهر جهت ايجاد بخش جديد وجود ندارد.
همچنین پیرو مصوبات قبلی و با توجه به تبعات زیان بار اجتماعی، اقتصادی، امنیتی و محیط زیستی ناشی از فقدان نظام مدیریت مجموعه‌های شهری کشور و به تبع آن عدم اثر بخشی طرحهای توسعه شهری و منطقه‌ای و مجموعه‌های شهری مصوب شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، بر ضرورت استقرار نظام یکپارچه مدیریت مجموعه‌های شهری کشور توسط وزارت کشور در اسرع وقت تاکید می‌گردد.