معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی

فهرست کامل مصوبات
 
جستجو در عنوان مصوبه
 
جستجو در متن مصوبه
 
فیلتر بر اساس تاریخ مصوبه
 
مصوبه شورای عالی :
مغایرت اساسی کاشان ( تغییر کاربری اراضی ناجی آباد)
تاریخ: 14/05/1398
شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 14/5/98 خود موضوع مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر کاشان (تغییر کاربری اراضی موسوم به ناجی آباد) مصوب جلسه مورخ 2/6/96 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان را مورد بررسی قرار داد و با تغییر کاربری اراضی مذکور با رعایت و اعمال موارد ذکر شده در صورتجلسه مورخ 12/4/98 کمیته فنی شماره یک شورایعالی شهرسازی و معماری (پیوست) موافقت نمود.


پیوست