معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی

فهرست کامل مصوبات
 
جستجو در عنوان مصوبه
 
جستجو در متن مصوبه
 
فیلتر بر اساس تاریخ مصوبه
 
مصوبه شورای عالی :
طرح تفصیلی ویژه منطقه 22 تهران
تاریخ: 14/05/1398
شوراي عالي شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 14/5/98 موضوع طرح تفصیلی ویژه منطقه 22 تهران را پیرو مصوبه مورخ 24/10/97 خود مورد بررسی قرار داد و ضمن عنایت به صورتجلسه مورخ 13/5/98 کمیته فنی شماره یک و تاکید بر این نکته که اقدامات صورت گرفته در منطقه 22 با افزایش جمعیت پذیری و بارگذاری بیش از حد فعالیت‌های بزرگ مقیاس تجاری، ضمن کاهش کیفیت زیست و سکونت محلی، ایفای ماموریت‌های منطقه در تامین خدمات شهری و فراشهری با غلبه گردشگری را مختل نموده و با تقلیل تاب آوری شهری منطقه، چالش‌های عمده‌ای را در حوزه حمل و نقل همگانی و سرانه‌های خدماتی پشتیبان سکونت ایجاد نموده است. این در حالیست که بر اساس مصوبه سال 93 شورایعالی، مدیریت وقت شهری تهران مجاز به تداوم اقدامات بر اساس طرح تفصیلی تهران در منطقه 22 نبوده است. لذا مقرر می‌گردد دبیرخانه شورایعالی مجموعه موارد منجر به وضعیت فعلی در منطقه را که در مغایرت با مصوبات شورایعالی منجر به ایجاد ظرفیت مسکونی و تجاری فراتر از توان و ماموریت منطقه شده است را احصاء و به مراجع نظارتی مربوطه منعکس نماید.
همچنین به جهت توقف و تصحیح رویه‌های قبلی در مدیریت فضایی منطقه و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های باقی مانده در منطقه در جهت حفاظت از محیط زیست، توسعه کیفی به جای توسعه کمی، احیاء نقش فرامنطقه‌ای، تقویت کیفیت عرصه‌های عمومی، توسعه شبکه حمل و نقل عمومی انبوه بر و رفع نقایص و ابهامات نظام پهنه‌بندی و ضوابط طرح تفصیلی قبلی، ضمن تصویب کلیات "طرح تفصیلی ویژه منطقه 22 " بر اساس گزینه شماره 2 مورد تایید معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، مقرر می‌گردد : شهرداری تهران طرح ویژه منطقه را با اخذ نقطه نظرات شورای اسلامی شهر تهران و اعمال اصلاحات در دو سرفصل زیر حداکثر ظرف مدت دو ماه به تائیدکمیسیون ماده 5 تهران رسانده و جهت کنترل و ابلاغ نهایی توسط دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران به دبیرخانه ارسال نماید.

الف- درخصوص توافقات فاقد پروانه اقدامات به شرح زیر توسط شهرداری تهران انجام و پس از تائید در کمیسیون ماده 5 در قالب اسناد طرح تفصیلی ویژه به دبیرخانه شورایعالی منعکس گردد.
1-با مسئولیت قانونی شهرداری تهران، توافقات فاقد پروانه به شرح مندرج در آخرین مکاتبه معاونت شهرسازی و معماری با دبیرخانه شورایعالی به شماره 125643/80 مورخ 14/2/98 بررسی و صرفا موارد منتج به ایجاد حقوق قانونی برای مالکین با پهنه متناسب در طرح تفصیلی منطقه منعکس گردد.
2- متعاقبا و در قالب سازوکار تعاملی با مالکین درتوافقات فاقد پروانه اقدامات به شرح زیر در جهت تعدیل حتی الامکان ظرفیت مسکونی و تجاری انجام گیرد.
2-1- تعدیل بخشی از تراکم مورد توافق به فعالیت‌های خدماتی، گردشگری (نظیر هتل)، دفاتر اداری، دانش بنیان و غیره و یا افزایش زیربنای واحدهای مسکونی.
2-2- در توافقات واقع در پهنه های M و S اختلاط کاربری‌های تجاری با سایر کاربری‌ها صرفا محدود به طبقه همکف گردد.
3- با بررسی مجدد شهرداری و اعلام نظر قطعی شورای اسلامی شهر، حداکثر ظرف مدت 2 ماه کلیه اراضی با مساحت بیش از یک هکتار که با طی سازوکار قانونی مصرح در آئین نامه اجرایی قانون حفظ و گسترش فضای سبز شهری، "باغ" خواهند بود تحت پهنه G211 تثبیت و ضوابط احداث بنا در آنها بر اساس بند 2 ماده 2 دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری مصوب مورخ 3/4/98 شورایعالی شهرسازی و معماری انجام گیرد ضوابط احداث بنا در سایر باغات پراکنده دارای آرای قطعی باغ در پهنه‌های مختلف، مطابق بند 3 ماده 2 دستورالعمل مذکور خواهد بود.
تبصره: در صورت هرگونه تغییر در آرای مربوط به باغات توسط مراجع ذیربط، تعیین کاربری اراضی در کمیسیون ماده 5 صرفا با تخصیص به کاربری‌های خدماتی انجام خواهد شد.

ب- در اسناد طرح شامل نقشه ها و ضوابط و مقررات اصلاحات به شرح زیر اعمال گردد.
1-سطوح موجود و پیشنهادی خدماتی شامل آموزشی، درمانی، ورزشی، مذهبی، فرهنگی هنری، تفریحی توریستی، تجهیزات و تاسیسات شهری و فضای سبز به همراه کاربری‌های آموزش عالی و همچنین عرصه‌های نظامی تحت عنوان کاربری مشخص در طرح تفصیلی تثبیت و در دو سطح " شهری – منطقه‌ای" و " ناحیه ای -محله‌ای" از پهنه S مجزا گردند و بعنوان اساس در اسناد طرح لحاظ گردد. شهرداری تهران دستورالعمل اجرایی متضمن تحقق کاربری‌های مذکور و جلوگیری از تبدیل آن به کاربری‌های انتفاعی را تهیه و به تصویب کمیسیون ماده 5 تهران برساند.
2-طبق پیشنهاد طرح و در راستای بند2-1 مصوبه مورخ 28/7/93 شورایعالی و به منظور حفظ الگوی سکونت موجود، شهرک‌های گلستان، آزاد شهر، هوانیروز، الهیه، دانشگاه شریف، زیبا دشتک (بالا و پائین)، یاس و چشمه، تحت پهنه جدید ( نظیرR231-1 ) با حداکثر تراکم 180 درصد در سه طبقه تثبیت می‌گردند.
3- به جهت افزایش تحقق‌پذیری طرح و شفافیت آن، قطعات سهم شهرداری حاصل از توافقات 30- 70 که تاکنون حقوق مکتسبه بر آن مترتب نشده است، به عنوان "بانک زمین خدمات عمومی " در اسناد پشتیبان طرح گنجانده شود .
4- حداقل وحداکثر ضریب سکونت برای کلیه پهنه های M متناسب با نقش و عملکرد هر یک ارائه گردد و از تخصیص کل تراکم اراضی واقع در پهنه های M ، به سکونت خودداری گردد .
5- لایه مربوط به اراضی "ذخیره نوسازی" در مورد کلیه اراضی مشمول، به استثناء اراضی سهم مالک که در قالب سازوکار 30-70 تعیین تکلیف شده‌اند، اعمال و در چهارچوب دستورالعمل مصوب کمیسیون ماده 5 در خصوص آن تعیین تکلیف شود.
6- ضمن تائید اصلاحات انجام شده در شبکه معابر طرح، مقرر گردید اختلاف پیشنهادهای این طرح با طرح جامع حمل و نقل تهران در انطباق با مفاهیم توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی (TOD)، استفاده از شقوق مختلفِ حمل و نقل و ظرفیت مجتمع‌های ایستگاهی با هماهنگی شورای اسلامی شهرتهران، معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران و وزارت کشور مورد بررسی مجدد قرار گرفته و نتیجه نهایی پس از تائید درکمیسیون ماده 5 دراسناد طرح لحاظ گردد.
7- حرایم مسیل‌ها و آبراهه‌ها، خطوط انتقال نیرو و انرژی تحت پهنه مشخص حفاظت (G)در اسناد طرح لحاظ گردد. همچنین خط حریم تدقیق شده گسل‌ها در اسناد طرح منعکس و هرگونه ساخت و ساز در عرصه‌های متداخل با آن با رعایت ملاحظات و ضوابط مربوطه انجام گیرد. 8-با عنایت به وجود مراکز حیاتی و حساس در منطقه، بر رعایت قانون و آئین نامه تعیین حریم حفاظتی – امنیتی اماکن و تاسیسات حیاتی و حساس کشور تاکید می‌گردد.
9-به جهت حفظ کیفیت‌های فضاییِ سیما و منظر شهری و هماهنگی خط آسمان در پلاک‌های مجاور، همسو با مصوبات قبلی شورایعالی شهرسازی و معماری، دستورالعمل "افزایش تعداد طبقات درسقف تراکمِ مجازِ قطعه در صورت کاهش سطح اشغال " با رعایت همه جوانب مربوط به دید و منظر، سایه اندازی و حفظ کریدورهای هوایی و سایرملاحظات زیست محیطی توسط شهرداری تهران تهیه و به تصویب کمیسیون ماده 5 تهران برسد.

ج -اصلاحات مختص نواحی
ناحیه 1
10-اراضی دانشگاه علامه در مجاورت دهکده المپیک و همچنین غرب دانشگاه آزادی با کاربری علوم، تحقیقات، فناوری در اسناد طرح تثبیت گردد. 11-در توافقات انجام شده در اراضی شهرک صدرا در صورت تائید بر اساس بند 1 ، احداث بنا در تراز ارتفاعی بلوک‌های مجاور انجام و عرصه سهم شهرداری در صورت عدم ایجاد حقوق مکتسبه به کاربری فضای سبز و خدمات تخصیص داده شود.
12-معبر پیشنهادی در غرب اراضی موسوم به "هزار و یک شهر" با توجه به تداخل با بستر مسیل "وردآورد" مورد بازنگری و اصلاح کلی قرار گرفته و عرصه و حرایم مسیل مذکور در سرتاسر بخش تداخلی حفظ و در طرح منعکس گردد.
ناحیه 2
13-اراضی متعلق به "دانشگاه نیروی انتظامی امین" تحت کاربری آموزش، تحقیقات و فناوری در اسناد طرح تثبیت گردد.
ناحیه 4
14-در چهارچوب سازوکار تعامل و توافق جدید، تعدیلات به شرح زیردرحد ممکن توسط شهرداری تهران مورد پیگیری جدی قرار گیرد :
14-1- در پروژه تهرانلند (هزار و یک شهر) با توجه به وضعیت بحرانی شبکه معابر و کمبود سرانه‌های خدماتی، احداث زیربنای تجاری همسو با نقش و عملکرد کلان مقیاس منطقه با کاربری گردشگری جایگزین شود.
14-2- در پروژه 110 هکتاری مربوط به "بتاجا" با توجه به حجم عظیم بارگذاری مسکونی و تجاری تمهیدات زیر جهت تعدیل بارگذاری مسکونی و تجاری اعمال شود.
• تغییر الگوی سکونت در بخش جنوبی محور شهید همدانی به قطعات کم تراکم (R112 یا R122 ).
• در بخش جنوبی بیمارستان تات تغییر از پهنه S211 به S412 ( پهنه جدید با عنوان "گردشگری سلامت" ).
• تغییر پهنه طرفین محور چهارباغ (در تمام طول مسیر) به S222 و تهیه طرح ویژه طراحی شهری برای کل مسیر با حفظ حقوق مکتسبه ایجاد شده قبلی و طراحی آن به صورت "خیابان کامل".
15-با توجه به زیر بنای تجاری بسیار زیاد احداثی، پروژه "ایران مال" با تولید و جذب سفر، نقش اساسی در چالش ترافیک آتی منطقه خواهد داشت. لذا شهرداری تهران صدور پایان کار پروژه مذکور را منوط به عارضه سنجی ترافیکی (TIS) حوزه پیرامونی و در قالب برنامهTDM (مدیریت تقاضای سفر) و اجرای پیشنهادهای تائید شده در کمیسیون ماده 5 ، توسط بهره بردار نماید.
ناحیه 5
16- اراضی متعلق به پادگان شهید ناصر محمدی با کاربری نظامی در اسناد طرح لحاظ گردد.
ناحیه 6
17- به منظور تسهیل در فرآیند نوسازی شهرک پیکانشهر و حفظ ارزشهای طبیعی و کالبدی آن بصورت توامان ضمن تخصیص پهنه R231 به آن طرح موضعی با اعمال شرایط زیر تهیه به تائید کمیسیون ماده 5 تهران برسد.
• حداکثر تراکم ساختمانی 200 درصد بر اساس مساحت کل شهرک.
• بارگذاری بافت موجود با حفظ الگوی توده و فضای سبز موجود به نحوی انجام گردد که ضمن حفظ کیفیت فضایی حیاط های مرکزی بین بلوکها و فاصله سایه اندازی بلوک‌ها حفظ شود.
• احداث بنا در عرصه‌های خالی واقع در حاشیه معابر شمالی و غربی تا سقف تراکم صدرالذکر و با حداکثر ارتفاع 11 طبقه .
• گودبرداری حداکثر یک طبقه و در حد سطح اشغال به منظور حفظ سطح فضای سبز(تامین پارکینگ سر پوشیده برای تمامی واحدها ضروری نیست)
18- کل اراضی مربوط به تاسیسات" پنها" واقع درشمال و جنوب محور شهید همدانی تحت کاربری نظامی در اسناد طرح لحاظ شود.
ناحیه 7
19-عرصه های جنوب شهرک کوثر با کاربری نظامی در اسناد طرح لحاظ گردد .
20-در جنوب ناحیه و در امتداد محور تهران کرج اراضی متعلق به مترو، انبار و تاسیسات و تجهیزات موجود با کاربری متناسب تدقیق و الباقی اراضی تحت پهنه حفاظت G121 در اسناد طرح لحاظ گردد.
مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام عاجل اعلام می شود.