معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی

فهرست کامل مصوبات
 
جستجو در عنوان مصوبه
 
جستجو در متن مصوبه
 
فیلتر بر اساس تاریخ مصوبه
 
مصوبه شورای عالی :
طرح جامع شهر زاهدان – اعلام تکمیلی
تاریخ: 11/06/1398
پیرو نامه شماره 300/139451 مورخ 11/10/97 موضوع اعلام مصوبه شورایعالی شهرسازی ومعماری ایران درخصوص طرح جامع شهر زاهدان ، به استحضارمیرساند: براساس تکلیف مقرر در جلسه مورخ 12/9/97 شورایعالی،آخرین نظرات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان سیستان و بلوچستان منعکس در مصوبه مورخ 29/2/ 98 آن شورا در جلسه مورخ 20/5/97 کمیته فنی شماره یک شورایعالی مورد بررسی قرار گرفت و مصوبه مذکور با اعمال ۳ مورد اصلاح به شرح زیر و مطابق نقشه پیوست مورد تائید قرار گرفت :
۱- اراضی مربوط به پادگان با کاربری نظامی در طرح تثبیت و در چارچوب «قانون فروش و انتقال پادگان‌ها و ساير اماكن نيروهاي مسلح به خارج از حريم شهرها» و رعایت ملاحظات زیر، برای آن طرح ویژه طراحی شهری برای این اراضی تهیه و پس از تصویب در شورای برنامه ریزی و توسعه استان به شورای عالی شهرسازی و معماری ارائه شود.
• طراحی فضای سبز یکپارچه
• یکپارچگی با طراحی شهری بافت پیرامونی
• صیانت از بناهای واجد ارزش تاریخی و میراث فرهنگی
• انطباق شبکه پیشنهادی با الگوی کلان شبکه دسترسی شهری تقویت شبکه پیرامون
۲- ضمن تایید تهیه طرح ویژه با رویکرد TOD برای اراضی پیرامون ایستگاه راه‌آهن، کاربری اراضی مذکور حمل و نقل و انبارداری تعیین می‌گردد.
۳- کاربری بخشی از اراضی دولتی، الحاقی به محدوده در قسمت شرقی، «مسکونی با تامین خدمات پشتیبان» اصلاح شود.
لذا خواهشمند است دستور فرمائید اصلاحات طرح جامع زاهدان بر اساس مفاد نامه شماره 300/139451 و موارد صدرالذکر در اسناد طرح منعکس و در اجرای ماده 42 آیین نامه "نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران و ..." حداکثر ظرف مدت 2ماه آتی جهت ابلاغ به مراجع ذیربط به دبیرخانه شورایعالی ارسال گردد.