معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی

فهرست کامل مصوبات
 
جستجو در عنوان مصوبه
 
جستجو در متن مصوبه
 
فیلتر بر اساس تاریخ مصوبه
 
مصوبه شورای عالی :
اصلاح صورتجلسه مورخ 30/7/97 در خصوص نحوه عملیاتی نمودن جزء 6 بند ب قانون احکام دائمی
تاریخ: 31/04/1398
پیرو مصوبه مورخ 30/7/97 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص " نحوه عملیاتی نمودن جزء 6 بند ب قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور" و به منظور تسریع در اعلام نتیجه بررسی انطباق طرحهای جامع شهرهای با جمعیت زیر 50 هزار نفر با سیاست‌های شورایعالی شهرسازی و معماری موارد زیر مقرر گردید:
الف) کمیته فنی شماره 1 شورایعالی شهرسازی و معماری مسئولیت انطباق طرح با سیاست‌های شورایعالی شهرسازی را بر عهده داشته باشدکه نتیجه بر مبنای نظر کمیته فنی توسط دبیر شورایعالی اعلام می‌گردد.
ب) همچنین مقرر شد صحت فرآیند و گردش کار قانونی طی موضوع در مراجع استانی (کارگروه زیربنائی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان) در مراحل مختلف رعایت گردد.