معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی

فهرست کامل مصوبات
 
جستجو در عنوان مصوبه
 
جستجو در متن مصوبه
 
فیلتر بر اساس تاریخ مصوبه
 
مصوبه شورای عالی :
تهیه و ابلاغ نقشه های محدوده شعاع 120 کیلومتری تهران، 50 کیلومتری اصفهان و 30 کیلومتری کلانشهرها
تاریخ: 31/04/1398
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۳۱/۰۴/98 خود، تکلیف مصرح در مصوبه جلسه مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۵ کمیسیون امور زیربنائی صنعت و محیط زیست دولت مبنی بر تهیه و ابلاغ نقشه‌های محدوده شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران، ۵۰ کیلومتری اصفهان و ۳۰ کیلومتری کلان‌شهرها توسط شورای عالی‌شهرسازی و معماری را مورد بررسی قرار داده و ضمن استماع گزارش و صورت‌جلسه کمیته فنی شماره ۱ شورای‌عالی شهرسازی و معماری به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:
۱- دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری نقشه محدوده شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران را بر اساس نقشه پیوست مصوبه مورخ ۰۵/۰۵/۱۳۸۴ هیأت محترم وزیران تدقیق و ابلاغ نماید.
۲- نقشه‌های محدوده ۵۰ کیلومتری اصفهان و۳۰ کیلومتری سایرکلان‌شهرهای کشور(شهرهای با جمعیت بیش از ۵۰۰ هزار نفر) با رعایت موارد زیر توسط ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ مربوطه تهیه و پس از تایید کمیته فنی شماره ۱ توسط دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ابلاغ شود.
۲-۱- محدوده مصوب طرح جامع مبنای تعیین محدوده شعاعی مذکور خواهد بود.
۲-۲ این محدوده در تمامی جهات یکسان نبوده و براساس مولفه‌های زیست‌محیطی و اکولوژیک، شرایط توپوگرافیک، اقلیم و نظایر آن قابل تغییر بوده و در جهات مختلف دارای تلورانس(رواداری) منطقی خواهد بود.
۳- به منظور تثبیت محدوده‌های مذکور و تدقیق‌های ادواری مورد نیاز، محدوده یاد شده پس از تعیین با رعایت مفاد فوق، تحت عنوان «حریم زیست محیطی کلان‌شهر» درچارچوب اسناد اصلی طرح‌های توسعه و عمران جامع کلان‌شهرها مورد بازنگری، تثبیت و یا تدقیق (حسب ضرورت) قرار خواهد گرفت.
۴- نظر به اینکه استثنائات نمی‌توانند مبنای وضع قاعده عمومی باشند،‌ مراتب تصمیم‌گیری در خصوص واحدها، نواحی و شهرک‌های تولیدی، صنعتی و ... که با این روش حقوق مکتسبه ایشان دچار تغییر می‌شود، در قالب مصوبات هیئت محترم وزیران انجام خواهد شد.