معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی

فهرست کامل مصوبات
 
جستجو در عنوان مصوبه
 
جستجو در متن مصوبه
 
فیلتر بر اساس تاریخ مصوبه
 
مصوبه شورای عالی :
طرح جامع ناحیه شرق خوزستان
تاریخ: 31/04/1398
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 31/04/1398 خود به بررسی موضوع "طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه شرق خوزستان" موضوع مصوبه مورخ 24/03/1396 شوراي برنامه ريزي و توسعه استان خوزستان پرداخت و ضمن تائيد مفاد صورتجلسه کمیته فنی طرحهاي فرادست شورایعالی مورخ 14/09/1397 ، مقرر نمود :
1-استعلامات مسیر و حریم خطوط آب، نفت وگاز توسط مشاور طرح با همکاری اداره کل راه و شهرسازی استان اخذ و در طرح لحاظ گردد.
2-جمعیت پایه مطابق با آخرین سرشماری رسمی(سال 1395) به روز رسانی و افق طرح با حفظ سقف جمعیتی به سال 1415 افزایش یابد.
3-پیشنهادهای طرح درخصوص تبدیل روستاهای دارای شرایط شهر شدن با رویکرد کاهش روند تبدیل روستا به شهر مورد بازنگری قرار گیرد.
4-پیشنهادهای مشاور به منظور پایداری مراکز جمعیتی تدوین و ارائه شود .
5-اسناد اصلی طرح بهمراه سند مناطق حفاظت شده به صورت مجزا مطابق با عناوین و مصوبات شورایعالی برای انواع فعالیت‌ها ارائه شود.
6-درصورت انطباق و هماهنگی مسیر پیشنهادی راه آهن اهواز- اصفهان با طرح جامع حمل و نقل کشور، مستندات مربوطه و مسیر پیشنهادی در اسناد طرح لحاظ شود.
7-پروژه های محرک توسعه در سطوح مختلف برای ناحیه مورد بررسی و در اسناد پیشنهادی لحاظ شود .
8-پیشنهادهای مربوط به جهات توسعه شهرها با اولویت سیاست‌های توسعه درون زا در طرح ارائه گردد.