معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی

فهرست کامل مصوبات
 
جستجو در عنوان مصوبه
 
جستجو در متن مصوبه
 
فیلتر بر اساس تاریخ مصوبه
 
مصوبه شورای عالی :
ضوابط عام بلندمرتبه سازی
تاریخ: 16/07/1397
شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 16/7/97 ، پیرو تصمیم مورخ 12/12/95 خود پس از استماع گزارش کمیته فنی ضوابط و مقررات (کمیته فنی شماره 4) و مشاور در مورد " ضوابط عام بلند مرتبه‌سازی" ، ضمن تصویب ضوابط مقرر نمود:
1- نتیجه اعمال ضوابط فوق در تدوین ضوابط بلندمرتبه‌سازی شهرهای کشور توسط دبیرخانه شورایعالی مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه به همراه هرگونه پیشنهاد اصلاحی طی 6 ماه آینده به شورایعالی شهرسازی و معماری ایران گزارش شود.
2- از تاریخ ابلاغ این مصوبه صدور هرگونه مجوز برای احداث ساختمان‌های بلندمرتبه در سطح کشور صرفا در چارچوب ضوابط این مصوبه مجاز خواهد بود."
لذا ضمن ابلاغ " ضوابط عام بلند استقرار ساختمان‌های بلند درشهرهای ایران" به شرح پیوست بر اصول و احکام کلی مترتب بر آن به شرح زیر تاکید می‌گردد:
1- از تاریخ ابلاغ این مصوبه، صدور مجوز هرگونه احداث ساختمان بلند در شهرهای کشور، صرفا محدود به شهرهای با جمعیت بالای 200 هزار نفر و در عرصه‌های مجاز ساختمان‌های بلند مصوب شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در انطباق با ضوابط و مقررات مندرج در پیوست این مصوبه خواهد بود.
2- در شهرهای با جمعیت 200 هزار نفرو بیشتر که عرصه‌های بلند مرتبه در طرح‌های توسعه شهری مصوب آن پیش بینی نشده باشد، در صورت نیاز شهر و وجود تقاضا، بدوا می‌بایست گزارش توجیهی ضرورت احداث ساختمان بلند طبق مفاد پیوست این مصوبه توسط شهرداری با تایید شورای اسلامی شهر تهیه و پس از تصویب در کمیسیون ماده پنج و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، جهت تصویب نهایی به شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ارائه گردد.
3- در صورت تصویب ضرورت احداث ساختمان بلند در شورایعالی، طرح پیشنهادی مربوط به تعیین عرصه‌ها، ضوابط و مقررات مربوط طبق مفاد پیوست این مصوبه و با بهره‌گیری از راهنمای آن که توسط دبیرخانه شورایعالی ابلاغ خواهد شد، تهیه و پس از طی مراحل قانونی به تصویب شورایعالی خواهد رسید. مفاد این بند، شامل شهرهایی که احداث ساختمان بلند در طرح جامع آنها پیش بینی شده نیز خواهد بود.

تبصره: طرح پیشنهادی نباید موجب تغییر در جمعیت‌پذیری شهر مورد مطالعه گردد و صرفا به عنوان تغییر الگوی کالبدی شهر قابل بررسی است.
همچنین راهنمای تهیه ضوابط مذکور به شرح پیوست جهت بهره برداری ارسال میگردد .


پیوست 1
پیوست 2