معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی

فهرست کامل مصوبات
 
جستجو در عنوان مصوبه
 
جستجو در متن مصوبه
 
فیلتر بر اساس تاریخ مصوبه
 
مصوبه شورای عالی :
طرح جامع شهر اراک
تاریخ: 17/04/1398
شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ مورخ 17/4/98 خود، «طرح توسعه و عمران (جامع) شهر اراک» مصوب مورخ 25/12/97 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مرکزی را پیرو بازدید کمیته فنی شماره یک و نظرات این کمیته، مورد بررسی قرار داد و طرح جامع را با لحاظ اصلاحات زیر تصویب نمود:
1- افق طرح با حفظ سقف جمعیت 653 هزار نفر (کاهش نرخ متوسط) به سال 1410 افزایش یابد.
2-ضمن مخالفت با هرگونه بارگذاری بر روی باغات موسوم به باغات "قنات ناصری"، با الحاق اراضی زراعی واقع در شمال محور فرودگاه به شرح نقشه پیوست مخالف و مقرر گردید خط محدوده در این قسمت بر مسیر خط لوله گاز منطبق گردد.
3-به منظور حصول اطمینان از تحقق سرانه خدماتی و ایفای حقوق دولتی و عمومی مقرر گردید کاربری کلیه اراضی الحاقی به محدوده شهر مطابق با نوعیت وضع موجود آنها در نقشه کاربری اراضی پیشنهادی طرح حفظ و متعاقبا طرح تفکیکی آنها با رعایت چهارچوب طرح جامع در کمیسیون ماده 5 مصوب و مبنای اقدامات آتی گردد.
4-ضمن انعکاس آخرین محدوده بافت تاریخی و بخش ارزشمند معاصرشهر و ارجاع ضوابط احداث بنا در آن به ضوابط سازمان میراث فرهنگی مقرر گردید کلیه تعریض‌های پیشنهادی طرح که به نحوی با بدنه بازار تاریخی تداخل دارد حذف گردد. همچنین تهیه طرح موضعی و موضوعی جهت تبدیل معابر حوزه پیرامونی بازار و بافت تاریخی به پیاده راه در اسناد طرح منعکس شود.
5-طرح موضعی و موضوعی متضمن تسهیل انتقال صنایع آلاینده اراک بر اساس مصوبه هیات وزیران ضمن حفظ کاربری صنعتی آنها توسط شهرداری اراک تهیه و پس از تصویب در کمیسیون ماده 5 مبنای توافقات و اقدامات آتی گردد.
6- شورایعالی ضمن استماع گزارش‌های تفصیلی تهیه شده توسط کمیته فنی، معاونت حمل و نقل وزارت راه شهرسازی مشاور تهیه‌کننده طرح جامع و استانداری مرکزی، در خصوص احداث معبر به طول حدود 2 کیلومتر با عرض 55 بر روی بافت ارزشمند معاصر اراک و آخرین راهکار اجرای آن، پیشنهاد مذکورکه با رویکرد توسعه شبکه خودرو محور شهری تهیه شده است را با توجه به تجارب ارزشمند ملی و بین المللی سالهای اخیر فاقد توجیه و ضرورت کافی کارشناسی دانسته و هزینه‌های اجتماعی، اقتصادی و کالبدی مترتب بر اجرای آن را بسیار فراتر از تاثیرات آن در بهبود وضعیت ترافیکی بافت میانی اراک می‌داند. لذا ضمن لغو طرح مذکور مقرر می‌نماید مطالعات ترافیکی و سند شبکه معابر طرح جامع با تکیه بر تدابیر معطوف به مدیریت ترافیک (کنترل و محدود سازی جریان ترافیک)، افزایش سهم حمل و نقل عمومی و هوشمند و کاهش تقاضای سفر، خصوصا در بخش جنوبی محور امام خمینی مورد بازنگری قرار گرفته و تقویت نقش و عملکرد شبکه معابر حسب نیاز صرفا با تکیه بر ظرفیت معابر موجود و اصلاح هندسی آنها حداکثر ظرف مدت یک ماه در استان بررسی پس از تائید نمایندگان دبیرخانه شورایعالی، معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور با تائید دبیر شورایعالی دراسناد طرح جامع لحاظ گردد.
7- اصلاحات مربوطه به سند پدافند غیر عامل طرح بر اساس مکاتبه شماره 98367/204/2/3228 مورخ 3/4/1398 سازمان پدافند غیر عامل اعمال شود.
8-به جهت نظارت اعمال مدیریت پکپارچه بر روستاهای واقع درحوزه پیرامونی کلانشهر و کنترل ساخت و سازهای حاشیه روستاها، حریم شهر در بخش غربی تا حد کنار گذر و در بخش شرقی تا منتهی الیه محدوده طرح هادی روستای "قلعه نو" افزایش یابد. همچنین فرودگاه شهر و مسیر دسترسی به آن به حریم شهر افزوده شود. همچنین بر مفاد بند 7 ماده واحده قانون تاسیس شرکت شهرک‌های صنعتی در خصوص شهرهای واقع در حریم تاکید می گردد.
9- اصلاحات ضوابط و مقررات احداث بنا مطابق بند 10 لغایت 14 صورتجلسه کمیته فنی شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در اسناد طرح اعمال و پس از کنترل دبیرخانه شورایعالی در اسناد ابلاغی لحاظ شود.
مراتب جهت استحضار وصدوردستورانعکاس و اقدام اعلام مي شود. خواهشمند است در اجرای ماده 42 آئین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران، دستورفرمائید اسناد مربوطه با اعمال اصلاحات مطابق مصوبه جهت ابلاغ به مراجع ذیربط به دبیرخانه شورایعالی ارسال شود.


پیوست 1
پیوست 2
پیوست 3