معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی

فهرست کامل مصوبات
 
جستجو در عنوان مصوبه
 
جستجو در متن مصوبه
 
فیلتر بر اساس تاریخ مصوبه
 
مصوبه شورای عالی :
عدم مغایرت مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گیلان در خصوص پره‌سر با سیاست‌های ابلاغی شورايعالي شهرسازي و معماري ايران ( موضوع مصوبه 30/7/97 )
تاریخ: 31/04/1398
شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 31/04/1398، مصوبه مورخ 10/03/97 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گیلان درخصوص طرح جامع-تفصيلي شهر پره‌سر را در اجرای جزء 6 بند "ب" ماده 31 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور و مفاد نامه شماره 94816/25481 مورخ 18/07/1397معاونت محترم حقوقی رییس جمهور مورد بررسی قرار داد و طرح مذکور را دارای مغایرت کلی با سیاست های ابلاغی شورایعالی مصوب مورخ 30/07/1397 تشخیص نداد. لذا ابلاغ و اجرای مصوبه صدرالذکر شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بلامانع می‌باشد.
همچنین مقرر گردید دبیرخانه شورایعالی مراتب اجرای کامل دستورالعمل نحوه تهیه سند پهنه‌بندی حریم در طرح جامع شهر مصوب مورخ 18/11/95 شورایعالی و درج حرائم خطوط انتقال انرژی و سایر عناصر زیربنایی را به اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان منعکس نماید.