معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی

فهرست کامل مصوبات
 
جستجو در عنوان مصوبه
 
جستجو در متن مصوبه
 
فیلتر بر اساس تاریخ مصوبه
 
مصوبه شورای عالی :
عدم انطباق مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خوزستان در خصوص شهر سماله با سیاست‌های ابلاغی شورايعالي شهرسازي و معماري ايران ( موضوع مصوبه 30/7/97 )
تاریخ: 31/04/1398
شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 31/04/1398، "مصوبه مورخ 25/08/1396 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خوزستان" درخصوص طرح جامع-تفصيلي شهر سماله را در اجرای جزء 6 بند "ب" ماده 31 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور و به مفاد نامه شماره 94816/35481 مورخ 18/07/1397 معاونت محترم حقوقی رییس جمهور مورد بررسی قرار داد و با عنایت به :
1- تخصیص کاربری‌ها و معابر شهری بر روی باغات و اراضی کشاورزی علی رغم وجود ضرورت فنی و کارشناسی.
2- الحاق اراضی زراعی و باغی به محدوده شهر بدون توجیه کارشناسی.
3- الحاق ساخت و سازهای واقع در خارج از محدوده شهر بدون تعیین تکلیف آنها در مراجع قانونی.
4- عدم رعایت سلسله مراتب آئین‌نامه راه‌های شهری ایران.
مصوبه مذکور را با قسمت های 2 و 8 بند ج و قسمت 1 بند د مصوبه مورخ 30/07/1397 شورایعالی مغایر تشخیص داد و مقرر نمود دبیرخانه شورایعالی ضمن اعلام عدم امکان ابلاغ و اجرای مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، طرح مصوب اصلاحی را مورد بررسی قرار داده و در صورت رفع مغایرت های مذکور مراتب انطباق آن با سیاست‌های ابلاغی شورایعالی شهرسازی و معماری را اعلام نماید.