معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی

فهرست کامل مصوبات
 
جستجو در عنوان مصوبه
 
جستجو در متن مصوبه
 
فیلتر بر اساس تاریخ مصوبه
 
مصوبه شورای عالی :
طرح جامع ناحیه خراسان شمالی
تاریخ: 30/02/1398
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 20/03/98 خود ، طرح جامع ناحیه خراسان شمالی مصوب جلسه مورخ 5/7/93 شورای برنامه ریزی و توسعه استان خراسان شمالی را مورد بررسی قرار داد و طرح مذکور را جهت بررسی و بروز آوری مطالعات و پیشنهادات طرح در محور های زیر به کمیته فنی 5 عودت و مقرر نمودنظر کمیته مذکور بعنوان مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ابلاغ شود.
1-بررسی و تحلیل جاذبه های طبیعی، تاریخی و فرهنگی ناحیه و همچنین روستاهای هدف گردشگری در جهت ارتقاء نقش ناحیه در بخش گردشگری
2-تعاملات مرزی ناحیه با کشور همسایه (ترکمنستان) بررسی شود.
3-هماهنگی مطالعات پدافند غیر عامل طرح با سایر اسناد مصوب استان از جمله سند توسعه استان
4-بروز آوری مباحث مربوط به شبکه حمل و نقل جاده ای و ریلی در سطح ناحیه بر اساس آخرین برنامه های مصوب وزارت راه و شهرسازی
5-درج اطلاعات مربوط به شهرک و نواحی صنعتی و همچنین سرمایه گذاری کلان مقیاس صورت گرفته در بخش صنعت در اسناد خروجی طرح
6- محدوده ها، عرصه و حرائم و ضوابط میراث فرهنگی در اسناد طرح منعکس گردد.
مقتضی است در اسرع وقت نسبت به طرح و بررسی موضوع در کمیته فنی طرح های فرادست و جمع بندی نظرات اقدام نمائید.