معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی

فهرست کامل مصوبات
 
جستجو در عنوان مصوبه
 
جستجو در متن مصوبه
 
فیلتر بر اساس تاریخ مصوبه
 
مصوبه شورای عالی :
طرح جامع ناحیه مرکزی همدان
تاریخ: 30/02/1398
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 20/03/98 خود ، طرح جامع ناحیه مرکزی همدان را با عنایت به مفاد صورتجلسه مورخ 23/1/96 و 1/3/98 کمیته فنی مورد بررسی قرار داد و طرح مذکور را با الزام به رعایت موارد زیر مصوب نمود: 1- با توجه به روند طولانی تهیه، بررسی و تصویب طرح جامع ناحیه مرکزی همدان و تحت پوشش قرار گرفتن جمعیت و سطح قابل توجهی از ناحیه مذکور توسط طرح مجموعه شهری همدان مقرر گردید متعاقب تصویب و ابلاغ طرح مجموعه شهری همدان در محدوده پوشش مشترک طرح ناحیه مرکزی و طرح مجموعه شهری، در صورت بروز مغایرت یا فقدان احکام در قالب طرح ناحیه مرکزی، احکام و خروجی های طرح مجموعه شهری همدان ملاک عمل قرار گیرد.
2- اطلاعات مربوط به شهرک و نواحی صنعتی بر اساس آخرین اعلام نظر شرکت شهرک های صنعتی بروز شده و در اسناد طرح منعکس گردد.
3- با عنایت به نقش غالب گردشگری در ناحیه مرکزی همدان مباحث مرتبط با ظرفیت های طبیعی، تاریخی و فرهنگی ناحیه در حوزه گردشگری در سطوح مختلف بروز آوری و در مطالعات طرح و اسناد خروجی آن منعکس گردد.
4- در سند منطقه بندی کاربری اراضی و ضوابط و مقررات استقرار فعالیت تدابیر حداکثری جهت حفاظت از اراضی زراعی اتخاذ و پیشنهادهایی که منجر به تخریب اراضی مذکور می شود حذف گردد.
5- عرصه ، حرائم و ضوابط مربوط به بافت و محدوده ها و بناهای تاریخی ، فرهنگی در اسناد طرح منعکس گردد.