معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی

فهرست کامل مصوبات
 
جستجو در عنوان مصوبه
 
جستجو در متن مصوبه
 
فیلتر بر اساس تاریخ مصوبه
 
مصوبه شورای عالی :
طرح جامع شهر زرند
تاریخ: 30/02/1398
شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 30/2/98 خود، طرح جامع شهر زرند مصوب جلسه مورخ 12/11/96 شورای برنامه ریزی و توسعه استان کرمان را با توجه به صورتجلسة مورخ 8/12/97 کمیته فنی شماره یک مورد بررسی قرار داد و طرح مذکور را با رعایت موارد زیر تصویب نمود:
1-درخصوص پیشنهاد شورای برنامه ریزی و توسعه استان مبنی بر الحاق ساخت و سازهای انجام شده در خارج از محدوده شهر، واقع در سه موضع موسوم به امام سجاد(ع)، اکبرآباد و زیتون و پیرامون آن ، با تاکید بر لزوم توقف روند تخلفات ساختمانی و تعدی به اراضی زراعی و پیگیری حقوقی متخلفان توسط استانداری کرمان ، مقرر گردید ؛ دبیر شورایعالی ضمن بازدید از مواضع مذکور با هماهنگی استانداری کرمان در خصوص نحوه مدیریت ساخت و سازهای مذکور (الحاق یا عدم الحاق آنها) و همچنین تدابیر پیشگیرانه جهت جلوگیری از بروز ساخت و سازهای خلاف در خارج از محدوده شهری اتخاذ تصمیم نموده و بعنوان مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ملاک اقدام قرار گیرد.
2-عرصه و حرائم کلیه آثار تاریخی و با ارزش و محدوده های واجد ارزش ، براساس آخرین استعلام از اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان در اسناد طرح لحاظ گردد. همچنین لازم است طرح های موضعی برای حفظ و احیاء محله های تاریخی و با ارزش شهر پیشنهاد و تهیه شود .
3-اداره کل راه و شهرسازی استان با هماهنگی استانداری، شهرداری و بنیادمسکن حریم شهر را بنحوی بازنگری نماید که ضمن انطباق حداکثری بر عوارض طبیعی ومصنوع و خروج اراضی منابع طبیعی ، روستاهای همجوار شهر و عرصه های صنعتی و کارگاهی که قبلا در حریم مصوب شهر قرارداشته اند، کماکان در حریم واقع شوند.
4-متعاقب اجرای بند 3 سند پهنه بندی حریم و ضوابط استقرار فعالیت در پهنه های مذکور مطابق با مصوبه مورخ 18/6/95 شورایعالی تهیه وپس از کنترل وتایید دبیرخانه شورایعالی در اسناد طرح جامع لحاظ و ابلاغ شود.
5-الزامات و ملاحظات پدافند غیر عامل مطابق مصوبه مورخ 11/2/96 شورایعالی تهیه و پس از تایید نماینده سازمان پدافند غیر عامل در کمیته فنی شورا ، در اسناد ابلاغی طرح لحاظ شود.