معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی

فهرست کامل مصوبات
 
جستجو در عنوان مصوبه
 
جستجو در متن مصوبه
 
فیلتر بر اساس تاریخ مصوبه
 
مصوبه شورای عالی :
طرح ساماندهی دانشگاه‌های کشور
تاریخ: 16/02/1398
شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 16/02/98، ضمن تصمیم گیری پیرامون طرح ساماندهی دانشگاه‌های تهران و علوم پزشکی تهران و با عنایت به گزارش‌هاي ارسالی مبنی بر تهیه طرح‌هاي توسعه مشابه در سایر دانشگاه‌هاي کشور مقرر نمود :
1- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دستور العمل جامع توسعه فضایی دانشگاه‌های کشور که مبتنی بر نیازسنجی اولیه، نحوه و میزان مداخله کالبدی و جلب مشارکت عمومی‌خواهد بود را تهیه و پس از تائید در کمیته‌ای متشکل از نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه، جهت اقدامات آتی به شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ارائه نماید.
2- با عنایت به تاثیر فراوان اقدامات توسعه‌ای دانشگاه‌ها در بافت شهري پیرامون (خصوصاً در مورد دانشگاه‌هاي واقع در هسته‌های شهری) و لزوم برخورداری از برنامه جامع در مواجهه با توسعه‌های مذکور، تا ابلاغ دستور العمل اخیرالذکر، کمیسیون‌های ماده 5 از بررسی و تصویب هرگونه طرح توسعه کالبدی دانشگاه‌های واقع در بافت‌های شهری خودداری نمایند.