معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی

فهرست کامل مصوبات
 
جستجو در عنوان مصوبه
 
جستجو در متن مصوبه
 
فیلتر بر اساس تاریخ مصوبه
 
مصوبه شورای عالی :
ضوابط و مقررات اجرایی طرح ساماندهی باغات کن
تاریخ: 16/02/1398
شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 16/02/98، بر اساس تکلیف مصرح در بند 7 مصوبه مورخ 5/6/97 خود ، ضوابط و مقررات اجرایی طرح ساماندهی باغات کن را مطابق متن مورد تائید کمیته فنی شماره یک ( متن پیوست ) مورد تصویب قرار داد و مقررنمود:
1- در ضوابط پیشنهادی بر استقرار حداقلی فعالیت در باغات تاکید شده است که انتفاع و بهره برداری مالکین را در چارچوب حقوق مالکانه آنها تضمین میکند ولی عدول از این ضوابط و تبدیل آن به رویه ناصواب احداث تراکم مازاد و اخذ جریمه از طریق کمیسیون ماده 100 موجب تخریب و نابودی قطعی تمام باغات خواهد بود ، لذا ضمن تاکید بر برخورد قاطع کمیسیون ماده 100 (با صدور آراء قلع بنا) با تخلفات و عدول از طرح مذکور، هر گونه افزایش تراکم و سطح اشغال احداث بنا نسبت به ضوابط این طرح مشمول فرآیند بررسی مغایرت‌های اساسی خواهد بود.
2- به منظور تحقق حداکثری اهداف طرح ویژه صیانت، حفاظت و ساماندهی باغات کن و ضوابط مترتب بر آن شهرداری تهران مکلف است ضمن تهیه نقشه ممیزی باغات، پیشنهاد‌های لازم به منظور تعیین سازمان اجرائی متولی طرح و فرآیند ویژه صدور پروانه و نظارت بر حسن اجرای این ضوابط را تدوین وپس از تائید دبیرخانه شورایعالی ملاک عمل قرار داده وتاآن زمان از صدور هر گونه پروانه در باغات خودداری نماید.
3- دبیرخانه شورایعالی شهرسازی و معماری، حریم و بستر رودخانه و مسیل کن، دره زرنو و وسک را مجدداً از وزارت نیرو استعلام نموده در طرح لحاظ نماید. ضمنا با توجه به اینکه بر اساس آخرین اعلام نظر وزارت نیرو (آب منطقه ای) پردیس، تفرج و خدمات (در حوزه شهر سنگ) در حریم رودخانه کن قرار دارد لذا لازم است این پهنه و ضوابط مترتب بر آن حذف و تحت پهنه حرایم طبیعی در طرح تثبیت شود.