معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی

فهرست کامل مصوبات
 
جستجو در عنوان مصوبه
 
جستجو در متن مصوبه
 
فیلتر بر اساس تاریخ مصوبه
 
مصوبه شورای عالی :
طرح تفصیلی تهران
تاریخ: 30/02/1398
شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 30/2/98 خود ، پیشنهاد شهرداری تهران مبنی بر تجدیدنظر در برخی مفاد مصوبات قبلی شورایعالی در ارتباط با اصلاح ضوابط ومقررات طرح تفصیلی در انطباق با طرح جامع شهر تهران رامورد بررسی قرار داد و به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:
1- شهرداری تهران با بررسی دقیق نسبت به اصلاح پهنه‌های R111، R112، R121، که به موجب بند‌های 1 و 2 مصوبه 4/2/1391 در طرح تفصیلی تغییر یافته اند و فاقد حقوق مکتسبه می‌باشند اقدام نماید.
2- تمامی‌عرصه زیر پهنه G322 صرفاً به ایجاد فضای سبز اختصاص داشته و احداث بنا فقط جهت جایگاه سوخت با رعایت الزامات زیست محیطی، پدافند غیر عامل و مدیریت بحران و با اخذ مصوبه موردی از کمیسیون ماده 5 شهر تهران مجاز خواهد بود .
3- به منظور ایجاد زمینه تشویق جهت نوسازی بافت‌های هدف بازآفرینی شهری (بافت‌های فرسوده)احداث پارکینگ مزاحم در پهنه‌های مسکونی R به صورت یک به یک (فقط مزاحم یک واحد) در محدوده‌های هدف (فرسوده) مصوب شورایعالی شهرسازی و معماری ایران مجاز می‌باشد.
4- سایر بند‌ها مطابق صورتجلسه مورخ 11/2/1398 کمیته فنی شورایعالی مورد تائید قرار گرفت .
ضمناً مقرر گردید شهرداری تهران مجلد ضوابط و مقررات طرح تفصیلی تهران را با لحاظ مصوبه فعلی و سایر مصوبات قبلی شورایعالی حداکثر ظرف مدت یکماه اصلاح و پس از تائید دبیرخانه شورایعالی به کلیه مناطق شهرداری ابلاغ نماید.