معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی

فهرست کامل مصوبات
 
جستجو در عنوان مصوبه
 
جستجو در متن مصوبه
 
فیلتر بر اساس تاریخ مصوبه
 
مصوبه شورای عالی :
مغایرت‌های اساسی طرح جامع شهر پاکدشت
تاریخ: 30/02/1398
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 30/2/98 خود، مغایرت‌های اساسی طرح جامع شهر پاکدشت مربوط به الحاق اراضی به محدوده شهر را که به واسطه كاهش حريم ايمني تأسيسات نظامي پارچين از سوي مراجع ذي صلاح در جلسه مورخ 8/4/96 شورای برنامه ریزی و توسعه مورد تصویب قرار گرفته بود را با توجه به صورتجلسة مورخ 9/10/1397 کمیته فنی شماره یک مورد بررسی قرار داد و به شرح زير تصمیم گیری نمود:
1- با الحاق بافت موجود شهري واقع در بخش شرقي حصار امير، به مساحت حدود 61 هكتار (موضع شماره 1 نقشه پیوست) به محدودة شهر با توجه به وقوع در محدودة طرح هادي قبلي شهر و حذف محدوديت ناشي از حريم ايمني پارچين، با رعايت شرايط ذيل موافقت مي گردد:
1-1-طرح تفصيلي محدوده الحاقی، با تأمين سرانه‌هاي خدماتي عمومي، حداقل معادل ساير بخش‌هاي شهر به تأييد كميسيون ماده 5 برسد.
1-2-كلية اراضي خدماتي طرح هادي با همين كاربري در طرح تفصيلي تثبيت شود.
1-3-تراكم ساختماني مسكوني در كل محدودة الحاقي 120 درصد (2 طبقه) تعيين می‌‍شود.
1-4-كلية مطالبات قانوني در خصوص ساخت و سازهاي غیر مجاز اخذ گردد.
2- با الحاق ساخت و سازهاي واقع در شمال حصار امير به مساحت 5/6 هكتار به محدودة شهر (موضع شماره 2 نقشه پیوست) با توجه به وقوع آنها در خارج از محدوده و حريم شهر پاكدشت (داخل منطقة حفاظت شده جاجرود) مخالفت می‌‍گردد.تبعاً هرگونه تصميم گيري در خصوص اين اراضي و نيز ساير ساخت و سازهاي غیر مجاز واقع در غرب محلة حصار امير پاكدشت، موکول به رفع تداخل منطقه حفاظت شده و تعيين تكليف به صورت يكپارچه در شوراي برنامه ريزي و توسعة استان خواهد بود. با توجه به اينكه اين اراضي عملاً از حوزة مديريت شهرداري خارج است، افزايش نظارت سازمان حفاظت محيط زيست در صيانت از عرصه‌هاي تحت مديريت كاملاً ضروري است.
3- به اذعان نمايندة وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، احداث معبر جداكننده در حدفاصل ديوار صنايع نظامي پارچين و محدودة شهر به لحاظ اصول ايمني ضروري بوده و جزء توافقات اولية كاهش حريم نظامي است با توجه به اینکه بخشی از معبر مذکور از اراضي الحاقي عبور مي كند، با الحاق باقی مانده اراضی مربوط به تعاونی مسکن فرهنگیان کوثر به مساحت 8/23 هکتار (موضع شماره 3 نقشه پیوست) منوط به اعلام نظر اداره کل راه و شهرسازی استان تهران مبنی بر عدم شمول قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی بر آنها، موافقت و مقرر گردید طرح تفكيكي يكپارچه اراضي تعاوني مسكن فرهنگيان كوثر با رعايت كلية حقوق قانوني موضوع تبصرة 4 ماده واحده قانون تعيين املاك واقع در طرح‌هاي دولتي و شهرداري‌ها و مادة 101 اصلاحي قانون شهرداري‌ها به تأييد كميسيون ماده 5 برسد. تبعا در صورت شمول قانون منع فروش بر اراضي الحاقي، صرفا تخصيص كاربري غيرمسكوني بر اراضي الحاقي مجاز خواهد بود.
4- با الحاق اراضي بين حصار امير و اراضي تعاوني مسكن فرهنگيان كوثر به مساحت 8/10 هكتار، (موضع شماره 4 نقشه پیوست) اراضی به مساحت 6717 مترمربع در گوشة اراضي تعاوني مسكن فرهنگيان كوثر (موضع شماره 5 نقشه پیوست) اراضي جنوبي تعاوني مسكن فرهنگيان كوثر به مساحت 9/5 (موضع شماره 6 نقشه پیوست) اراضي واقع در شمال شهرك شهيد نامجو به مساحت 4/2 هكتار (موضع شماره 8 نقشه پیوست) به جهت حفظ خوانایی خط محدوده و جلوگیری از تضرس آن صرفاً با حفظ کاربری وضع موجود (باغات و کشاورزی) و تثبیت به عنوان اساس طرح موافقت می‌‍گردد.
5- با الحاق احداثات موجود موسوم به شهرك شهيد نامجو به مساحت 43 هكتار (موضع شماره 7 نقشه پیوست)، به محدوده شهر منوط به اعلام نظر وزارت کشور مبنی بر عدم تداخل تقسیماتی بخش، موافقت می‌‍گردد.
6- با الحاق اراضي دولتي واقع در ضلع شرقي مسكن مهر امام رضا به مساحت 5/6 هكتار (موضع شماره 9 نقشه پیوست) به جهت تأمين خدمات موردنياز سایت مسکن مهر صرفا با كاربري عمومي شامل فضاي سبز، ورزشي و تجهيزات شهري موافقت مي گردد.
7- با الحاق پلاكهاي ثبتي 29/40 و 401/40 واقع در جنوب شرقي مسكن مهر امام رضا متعلق به مالكين خصوصي به مساحت 98/35 (موضع شماره 10 نقشه پیوست) با توجه به نوعیت زراعی اراضی، عدم وجود ضرورت فنی و فقدان هرگونه حقوق مکتسبه قانونی در آنها مخالفت می‌‍گردد.
8- سقف تراکم قابل احداث در کلیه اراضی واقع در حریم قبلی صنایع نظامی‌‍پارچین که به واسطه مفاد این مصوبه به محدوده شهر الحاق می‌‍گردد با رعایت سایر شروط صدر الذکر حداکثر 120% (دوطبقه) تعیین می‌‍گردد لذا کمیسیون ماده 5 مجاز به صدور آراء منجر به افزایش طبقه در محدوده مذکور نبوده و لازم است کمیسیون ماده 100 با تخلفات منجر به احداث طبقات اضافی در محدوده مذکور با صدور آراء قلع بنا برخورد نمایند.