معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی

فهرست کامل مصوبات
 
جستجو در عنوان مصوبه
 
جستجو در متن مصوبه
 
فیلتر بر اساس تاریخ مصوبه
 
مصوبه شورای عالی :
منطقه نمونه گردشگری بنددره بیرجند
تاریخ: 20/12/1397
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 20/12/97 طرح منطقه نمونه گردشگری بنددره بیرجند را پیرو مصوبه مورخ 19/8/84 هیات وزیران و مصوبه مورخ 9/9/94 شورای برنامه ریزی و توسعه استان خراسان جنوبی و صورتجلسه مورخ 3/10/97 کمیته فنی-تخصصی شماره دو شورایعالی ( کمیته گردشگری ) مورد بررسی و به شرح صورتجلسه کمیته فنی مورد تصویب قرار داد و مقرر نمود تا اسناد طرح پس از اصلاح بر اساس نظرکمیته فنی ، به مراجع ذیربط ابلاغ شود.
نظرات کمیته فنی-تخصصی شماره دو شورایعالی ( کمیته گردشگری ) مندرج در صورتجلسه 3/10/97 به شرح زیر میباشد:
1. با توجه به مصوبه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و همچنين مکاتبه مجدد شماره59828/4/35 مورخ 28/9/97 معاونت محترم عمراني استانداري خراسان جنوبی پيشنهادات طرح (شامل تدقيق كاربريها و ميزان دقيق بارگزاري در هريك از آنها) در اين مرحله صرفاً منحصر به آن قسمت از اراضي تحت مالكيت سرمايه گذار گردد كه در محدوده مصوب شوراي برنامه ريزي و توسعه استان واقع شده است. (بر اساس نقشه هاي ارائه شده از سوي سرمايه گذار 38/13 هكتار از اراضي تحت مالكيت ايشان در محدوده مصوب شوراي برنامه ريزي و توسعه استان واقع شده است پیوست)
2. در خصوص ساير اراضي واقع در محدوده مصوب شوراي برنامه ريزي و توسعه استان اقدامات زير انجام گردد.
1-2 با توجه به مغايرت موجود بين متن و نقشه مصوب شوراي برنامه ريزي و توسعه استان نظر قطعي و اصلاحي دبيرخانه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان توسط دبيرخانه اخذ شود.
2-2 عناوين پهنه هاي خارج از محدوده ی تحت مالكيت سرمايه گذار با هماهنگي دبيرخانه شورايعالي، اداره كل راه و شهرسازي استان، اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان، و استانداري بازنگري و بعنوان نقشه راه توسعه آتي منطقه در اسناد طرح لحاظ شود. مجدداً تاكيد مي گردد هر گونه تخصيص و تدقيق كاربري و ميزان و نوع بارگذاري هاي در خارج از عرصه تحت مالکیت سرمایه گذار منوط به اخذ مصوبه مجدد از شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و متعاقباً شورايعالي شهرسازي و معماري ايران خواهد بود.
3. كاربري اراضي محدوده تحت مالكيت سرمايه گذار در چارچوب پهنه هاي مصوب شوراي برنامه ريزي و توسعه استان تدقيق شده و پس از تائيد اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان و كارگروه امور زيربنائي و شهرسازي ملاك درج در اسناد ابلاغي قرار گيرد.
4. متعاقباً تعیینِ کاربری طبق بند فوق، جداول دقيق مربوط به احداث بنا شامل سطح اشغال، تراكم، تعداد طبقات و ساير الزامات مطابق جداول پيشنهادي اولیه مشاورطرح (به شرح پيوست) و با درج فعاليت مجاز به استقرار در هر كاربري (به شرح جداول پيشنهادي مشاور طرح- پیوست) تهيه و در اسناد ارائه شود. تاكيد مي گردد حداكثر سطح اشغال و تراكم ساختماني كليه احداثات در همه كاربريها به ترتيب معادل 5% (پنج درصد) ،10% (ده درصد) از محدوده تحت مالكيت سرمايه گذار خواهد بود .
5. عرصه و حريم و ضوابط مترتب بر كلية آثار تاريخي ارزشمند ثبتي موجود در منطقه از جمله بند تاريخي در اسناد طرح منعكس شود.
6. كلية مفاد مندرج در نامة مجوز اداره كل محيط زيست استان خراسان جنوبي با شماره 4337 مورخ 16/4/1389 در طرح نهايي لحاظ گردد
7. با توجه به ميزان گردشگران ورودي به منطقه (طبق برآورد مشاور 460 نفر)، تحليل ميزان دقيق آب مصرفي بر اساس استاندارد نشريه 3-117 سازمان برنامه و بودجه صورت گرفته و طي استعلام مجدد اداره کل راه و شهرسازی استان از آب منطقه‌اي استان مراتب تائید امکان اختصاص اين ميزان آب مصرفي از شبكة آب‌رساني شهر بيرجند و نيز استفاده از آب ذخيره شده در پشت بند تاريخي جهت مصارف غير شرب اخذ و جهت تصويب در شورايعالي به دبيرخانه شورايعالي ارائه گردد.
8.. نقشه طرح اجرايي جمع‌آوري فاضلاب و ايستگاه تصفيه‌خانه؛ پس از اخذ تأييد از سوي شركت آب منطقه‌اي استان، در اسناد طرح لحاظ گردد.
9.كلية تجهيزات و تأسيسات موردنياز و پشتيبان براي اراضي تحت مالکیت سرمایه گذار (موضوع بند 1 صورتجلسة) از جمله ايستگاه تصفيه‌خانه، مي‌بايست در همين اراضي مكان‌يابي و اجرايي گردد. هرگونه عمليات اجرايي در خارج از اين اراضي تحت عنوان منطقه نمونه گردشگري بنددره بدون اخذ مصوبه جديد از مراجع ذي‌صلاح استاني و شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ممنوع خواهد بود.
10. خط شمالي حريم شهر به نحوي اصلاح گرديده كه كل اراضي منطقة نمونة گردشگري بنددره در حريم شهر بيرجند قرار گيرد. همچنين لازم است در اين خصوص، نقشة پهنه‌بندي حريم در طرح جامع شهر بيرجند اصلاح گرديده و اراضي موردنظر (مصوبة شوراي برنامه‌ريزي و توسعة استان در نقشة ممهور) به عنوان منطقة نمونه گردشگري در سند پهنه‌بندي حريم لحاظ گردد. "