معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی

فهرست کامل مصوبات
 
جستجو در عنوان مصوبه
 
جستجو در متن مصوبه
 
فیلتر بر اساس تاریخ مصوبه
 
مصوبه شورای عالی :
مجتمع ایستگاهی حقانی
تاریخ: 06/12/1397
در جلسه مورخ 06/12/97 خود طرح مجتمع ایستگاهی (TOD) حقانی را پیرو مباحث مورخ 11/2/1397 مورد بررسی قرار داده و ضمن عنایت به صورتجلسه مورخ 02/11/97 کمیته فنی معماری، طراحی شهری و بافت های واجد ارزش طرح مذکور را با رعایت موارد زیر تصویب نمود:
1- بنا بر راهبردهای طرح مصوب در خصوص توان و نیاز فضای شهری بلافصل و ماهیت فرهنگی، گردشگری و توجه به توسعه قلمرو عمومی در اراضی عباس آباد ضمن حفظ کلیات معماری طرح ، سهم کاربری های انتفاعی شامل تجاری و اداری نسبت به فعالیت های خدمات عمومی از قبیل درمانی، فرهنگی هنری و گردشگری کاهش یابد.
2-مطالعات ترافیکی طرح با توجه به میزان جذب سفر هر یک از فعالیت های پیشنهادیِ طرح و تاثیر آن بر شبکه معابر بلافصل و حوزه پیرامونی به تائید معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی برسد.
3-رعایت قدرالسهم پروژه از سقف تراکم 20 درصد و سطح اشغال 8/5 در صد کل محدوده 532 هکتاری اراضی عباس آباد الزامی می باشد. تبعاً کلیه فضاهایی که به نوعی استفاده انتفاعی دارند با توجه به تاثیر مستقیم بر کیفیت اقتصاد، محیط زیست و ترافیک منطقه مشمول محاسبه تراکم خواهند بود.
4-با توجه به همجواری پروژه با مراکز حیاتی و کلیدی شهری پیوست مطالعات پدافند غیر عامل طرح پس از تائید سازمان پدافند غیر عامل کشور متعاقباً در اسناد ابلاغی لحاظ شود .
5-ضمن تاکید بر حذف بخشی از سازه اجرا شده در مسیر کریدور جنوبی – شمالی در اولویت اقدام، لازم است به جهت نظارت مستمر بر کیفیت اجرا حسب پیگیری گزارشات طرح توسط کارفرما جهت بررسی های بعدی به دبیرخانه شورایعالی ارائه شود.
6-جداول مربوط به میزان زیر بنای قابل احداث در هر طبقه و نحوه استقرار توده و فضا در طرح درانطباق با اصول کلی طرح جامع اراضی عباس با رعایت الزامات صدرالذکر پس از تائید دبیرخانه شورایعالی شهرسازی و معماری توسط دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران به مراجع مرتبط ابلاغ شود .