معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی

فهرست کامل مصوبات
 
جستجو در عنوان مصوبه
 
جستجو در متن مصوبه
 
فیلتر بر اساس تاریخ مصوبه
 
مصوبه شورای عالی :
مغایرت‌های اساسی طرح جامع – تفصیلی شهر ارجمند
تاریخ: 26/01/1398
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 26/1/98 خود، مغایرت‌های اساسی طرح جامع - تفصیلی شهر ارجمند (موضوع الحاق اراضی به محدوده و حریم شهر)، مصوب جلسه مورخ 16/11/97 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران را مورد بررسی قرار داد و الحاقات مذکور را با لحاظ شرایط مندرج در صورتجلسه مورخ 21/1/98 کمیته فنی شماره یک تصویب و مقرر نمود نقشه حریم و محدوده شهر ارجمند توسط دبیرخانه شورایعالی ابلاغ شود. (با اعمال اصلاحات)
نظرات کمیته فنی مندرج در صورتجلسه مورخ 21/1/98 به شرح زیر می‌باشد:
"1- با کلیة الحاقات مصوب جلسة مورخ 16/11/1397 شورای برنامه‌ریزی و توسعة استان تهران به استثنای شهرک موسوم به الغدیر منوط به تحقق شرایط ذیل پس از کنترل و تأیید اسناد طرح توسط اداره کل راه و شهرسازی استان تهران، موافقت می‌گردد:
• اراضی الحاقی به صورت عرصه‌های خالی و یا دارای کاربری باغ و زراعی نباشد.
• تمام ساخت و سازهای الحاقی دارای پروانه و یا رأی کمیسیون ماده 100 باشد.
• کلیة اراضی الحاقی بر اساس استعلام مجدد از شرکت آب منطقه‌ای استان در حریم و بستر مسیل‌ها و رودخانه‌ها قرار نگرفته باشد.
• اراضی الحاقی موسوم به تپه قدیمی، بر اساس استعلام مجدد از اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران جزء آثار تاریخی و واجد ارزش نباشد.
2- با الحاق اراضی موسوم به شهرک الغدیر با توجه به اینکه بخشی از آن (حدود یک سوم) جزء اراضی منابع طبیعی است و از طرفی ساخت و سازهای قانونی و دارای حقوق مکتسبه در آن شکل نگرفته است، صرفاً در حد مسکن مهر شکل گرفته و اراضی واقع در طرح هادی مصوب قبلی شهر و نیز اراضی که ضرورتا (به جهت شکل هندسی) در محدوده قرار می‌گیرد، موافقت می‌گردد. (مطابق نقشة پیوست)
3- کاربری تپة قدیمی الحاقی به محدودة شهر، مسکونی و با تراکم خیلی کم با حدنصاب تفکیک درشت دانه (500 مترمربع) و تراکم ساختمانی خیلی کم (50 درصد) به منظور الگوی سکونت ویلایی لحاظ گردد.
4- با کلیة الحاقات به حریم شهر موافقت می‌گردد. اراضی الحاقی به حریم در قالب پهنة باغات و کشاورزی لحاظ گردیده و فعالیت‌های موردنظر در قالب ضوابط مجاز و مشروط درنظر گرفته شود .
5- با تغییر پهنة اراضی واقع در حریم شهر از پهنه باغات و کشاورزی به سایر پهنه‎ها (اعم از پهنه‌های الحاقی یا پهنه‌های موجود در حریم) مخالفت می‌گردد.
6- با توجه به تخلفات صورت گرفته؛ مقتضی است دبیرخانة شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، مکاتبات لازم در خصوص انعکاس این تخلفات به نهادهای نظارتی را انجام دهد."