معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی

فهرست کامل مصوبات
 
جستجو در عنوان مصوبه
 
جستجو در متن مصوبه
 
فیلتر بر اساس تاریخ مصوبه
 
مصوبه شورای عالی :
مغایرت‌های اساسی طرح جامع شهر ملارد
تاریخ: 29/11/1397
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 29/11/97 خود موضوع "الحاق اراضي تعاوني‌هاي دهگانة به محدوده شهر ملارد " مصوب جلسة مورخ 30/5/1396 شورای برنامه‌ریزی و توسعة استان تهران را مورد بررسی قرار داده و ضمن عنایت به صورتجلسه مورخ 25/9/97 کمیته فنی شماره یک و موافقت با الحاق اراضی مذکور مقرر نمود:
اداره کل راه و شهرسازی استان تهران با هماهنگی شهرداری نسبت به احصاء دقیق اراضی باغی و زراعی موجود شهر اقدام نموده و کلیه کاربری‌های پیشنهادی (اعم از مسکونی، خدماتی و فضای سبز) که تا زمان تصویب این مصوبه فاقد حقوق مکتسبه می‌باشند را حذف و اراضی مذکور را با کاربری زراعی و باغی، به عنوان اساس طرح تثبیت نماید.
میزان سطوح سرانه‌های تخصیص یافته به کاربری‌های خدمات عمومی و معابر در اراضی الحاقی هماهنگ با توافقات قبلی با سایر تعاونی‌هایی که پیش از این به محدوده طرح جامع الحاق شده‌اند در طرح منعکس شود. هرگونه موضوع الحاق اراضي به محدودة شهر تا تصويب بازنگري طرح جامع ملارد ممنوع بوده و اين گونه موضوعات مي‌بايست در قالب بازنگري طرح جامع شهر مورد بحث و بررسي قرار گيرد.
نقشه کاربری اراضی پیشنهادی طرح بر اساس آخرین طرح مصوب ملاک عمل با اعمال موارد فوق الذکر توسط اداره کل راه و شهرسازی استان تهران به همراه سند پهنه بندی حریم (مطابق دستورالعمل مورخ 18/11/1395 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران) تهیه و پس از تایید کمیته فنی توسط دبیر شورا ابلاغ شود.