معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی

فهرست کامل مصوبات
 
جستجو در عنوان مصوبه
 
جستجو در متن مصوبه
 
فیلتر بر اساس تاریخ مصوبه
 
مصوبه شورای عالی :
طرح تفصیلی ویژه منطقه 22 تهران
تاریخ: 24/10/1397
شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 24/10/97 خود طرح تفصیلی ویژه منطقه 22 تهران که در راستای تکلیف مقرر در بند 10 مصوبه مورخ 28/7/93 شوریعالی شهرسازی و معماری ایران تهیه شده است را با عنایت به مصوبه شماره 583 مورخ 19/19/97 کمیسیون ماده 5 تهران مورد بررسی قرار داد و مقرر نمود کمیته فنی شماره 1 طرح مذکور را با رعایت چارچوب‌های زیر مورد بررسی قرار داده و نتیجه را جهت اتخاذ تصمیم نهائی به شورایعالی شهرسازی و معماری ارائه نماید.
1 - شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در راستای احکام فرادست قبلی از جمله احکام مجموعه شهری و طرح جامع بر کنترل سقف جمعیت پذیری منطقه 22 و ایفای نقش آن به عنوان مرکز استقرار خدمات بزرگ مقیاس با غلبه تفرج و گردشگری در مقیاس ملی و فرا ملی تاکید می‌نماید .
2 - با توجه به اینکه بر اساس گزارش شهرداری تهران، به واسطه اقدامات قبلی، ظرفیت سکونتی معادل 475 هزار نفر در منطقه ایجاد شده است مقرر گردید کمیته فنی با همکاری موثر شهرداری تهران نسبت به احصاء و بررسی حقوق و تعهدات اقدام نموده و از همه تدابیر قانونی جهت تعدیل ظرفیت مذکور استفاده نماید .
3 - مجموعه ضوابط احداث بنا (اعم از پهنه بندی یا ضوابط و مقررات عام و خاص) به نحوی تدقیق گردد که امکان تفسیر آتی برای آن فراهم نباشد.
4- گسل‌های تدقیق شده و حرایم آن بر اساس آخرین ابلاغیه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در اسناد طرح منعکس شود.