معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی

فهرست کامل مصوبات
 
جستجو در عنوان مصوبه
 
جستجو در متن مصوبه
 
فیلتر بر اساس تاریخ مصوبه
 
مصوبه شورای عالی :
نحوه عملیاتی کردن جزء 6 بند ب ماده 31 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و تدوین سیاست‌های شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در مورد تهیه طرح جامع شهرها
تاریخ: 30/07/1397
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 30/7/97 خود پس از استماع گزارش کمیته فنی در خصوص " سیاست های شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در تهیه و تصویب طرح جامع شهرهای با جمعیت کمتر از پنجاه هزار نفر" موضوع جزء 6 بند ب ماده 31 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مقرر نمود:
"1 - سیاست‌های شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تهیه طرح جامع شهرها، شامل اصول کلی و اهداف کلان، مبانی، اهداف عملیاتی و راه کارها و الزامات عمومی در این خصوص، به شرح پیوست ابلاغ می گردد.
2 - در اجرای جزء 6 بند ب ماده 31 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و حسب نظریه ی مشورتی معاونت حقوقی رئیس جمهور به شماره 94816/35481 مورخ 18/7/1397، طرحهای جامع شهرهای با جمعیت کمتر از50 هزار نفر جمعیت، مصوب شورای برنامه ریزی و توسعه استان‌ها، جهت انطباق با سیاست‌های شورایعالی شهرسازی و معماری ایران به این شورا منعکس شده و شورای مذکور موظف است حداکثر ظرف مدت 30 روز در خصوص انطباق یا عدم انطباق آن با سیاست‌های ابلاغی موضوع بند 1 و امکان ابلاغ طرح اعلام نظر نماید.
3) برای شهرهایی که بنا به ویژگی تاریخی (با نظر سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری) یا سایر ویژگی ها (با تشخیص دبیرخانه شورایعالی شهرسازی و معماری) بررسی خاص در مقیاس ملی ضروری باشد، طرح ویژه تهیه خواهد شد."
ضمنا ضروری میداند با توجه به مصوبه فوق الذکر شورایعالی بر محور های زیر تاکید نماید:
الف- به منظور پرهیز از تطویل فرآیند تصویب و ابلاغ طرح ها ، دستور فرمائید سیاست‌های ابلاغی طی این مصوبه در مراحل تهیه و بررسی طرح‌ها در همه مراحل رعایت شده و از پذیرش و تصویب طرح های مغایر با سیاست‌های مذکور در مراجع تصویبی استان پرهیز گردد.
ب - به استناد جزء اخیر بند 2 مصوبه صدرالاشاره، ابلاغ اسناد طرح‌های جامع شهرهای موضوع این مصوبه توسط استانداران محترم، مشروط به اعلام نظر کتبی دبیرخانه شورایعالی مبنی بر انطباق آن با سیاست‌های ابلاغی طی این مصوبه است که ظرف مدت 30 روز کاری از تاریخ ثبت دریافت مدارک طرح توسط دبیرخانه مرکزی وزارت راه و شهرسازی، براساس نظر شورایعالی شهرسازی و معماری انجام خواهد شد.
در صورت احراز عدم انطباق طرح مصوب با سیاست‌های ابلاغی (بر اساس نظر شورایعالی)، مراتب با ذکر مصادیق جهت اصلاح و تجدید فرآیند صدرالذکر به استاندار محترم اعلام خواهدشد.
مغایرت‌های اساسی طرح‌های جامع شهر های با جمعیت کمتر از 50 هزار نفر نیز مشمول این مصوبه و فرآیندهای مترتب بر آن خواهد بود.
مبنای جمعیت شهرهای مشمول این مصوبه، آخرین سرشماری رسمی کشور خواهد بود.