معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی

فهرست کامل مصوبات
 
جستجو در عنوان مصوبه
 
جستجو در متن مصوبه
 
فیلتر بر اساس تاریخ مصوبه
 
مصوبه شورای عالی :
توسعه شهرک صنعتی بهارستان
تاریخ: 03/02/1397
شوراي عالي شهرسازي ومعماري ايران درجلسه مورخ3/2/97 ، موضوع توسعه شهرك صنعتي بهارستان واقع در حريم شهرهاي كمال شهروكرج راپيرو مصوبه مورخ 20/7/96 شوراي برنامه ريزي و توسعه استان البرز رامورد بررسي قرار داد و با توجه به صورتجلسه مورخ 29/11/96 كميته فني شماره يك و نامه هاي شماره 710/52913/96 مورخ 26/12/96 وزارت نيرو و شماره 36040/16/96 مورخ 21/12/96 وزارت جهاد كشاورزي مقررنمود:
1- مطالعات ترافيكي طرح در انطباق با شبكه راه آهن پيراموني واستفاده از ظرفيت حمل و نقل ريلي تهيه و به تاييد معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازي برسدو متعاقب تاييد آن ، مصوبه شورايعالي درموافقت با توسعه شهرك مذكور به مراجع ذيربط رسما ابلاغ شود.
2- اولويت استقرار در توسعه شهرك صنعتي ، صنوف توليدي مزاحم شهري کمالشهر و كرج خواهد بود .جهت کنترل تحقق این بند لازم است نقشه کاربری اراضی شهرک متعاقب طی فرآیند قانونی لازم ، به تائید دبیرخانه کارگروه و امور زیربنایی و شهرسازی استان نیز برسد.
3- به جهت پرهيز از بررسي موردي موضوعات مربوط به توسعه صنعت در پيرامون شهرتهران ، شركت شهرك هاي صنعتي به نمايندگي از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت ، به عنوان يكي از اعضاء شورايعالي شهرسازي ومعماري ايران ، برنامه جامع ساماندهي صنايع در داخل شعاع يكصدوبيست كيلومتري شهرتهران را بارعايت همه مصوبات فرادست اعم از مصوبات هيات وزيران ، طرح هاي مجموعه شهري وناحيه اي مصوب وطرح راهبردي حريم پايتخت و . . . تهيه و حداكثر ظرف مدت سه ماه به شورايعالي ارايه نمايد.
4- همراستا با سند پهنه بندی حریم طرح جامع کمالشهر اراضی حدفاصل شهرک صنعتی موجود و توسعه فعلی بدون امکان بارگذاری جدید وبه عنوان عرصه های سبز و طبیعی در حریم تثبیت گردد.
باعنایت به اینکه دفتر طرح جامع و مدل های حمل و نقل معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی طی مکاتبات 910/143421 مورخ 17/10/97 و شماره 910/126264 مورخ 19/9/97 ، مطالعات ترافیکی طرح و کفایت ظرفیت شبکه ریلی موجود شامل ایستگاه های کرج ، کمال شهر و مسیر خط شمال 2 ریلی شهرکرج جهت پاسخگوئی به نیاز حمل بار و مسافر توسعه شهرک مذکور را تائید نموده است، بدین وسیله و در اجرای بند یک مصوبه صدرالذکر مراتب موافقت شورایعالی با توسعه شهرک مذکور اعلام می گردد.
مقتضی است ضمن ابلاغ به مراجع ذیربط دستورفرمائید نقشه کاربری اراضی شهرک متعاقب طی فرایند قانونی لازم وبا رعایت شروط مصوبه شورایعالی به تائید دبیرخانه کارگروه امورزیربنائی استان برسد.