معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی

فهرست کامل مصوبات
 
جستجو در عنوان مصوبه
 
جستجو در متن مصوبه
 
فیلتر بر اساس تاریخ مصوبه
 
مصوبه شورای عالی :
طرح محور حرم حضرت معصومه (س) تا مسجد جمکران
تاریخ: 26/10/1397
شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران در جلسه مورخ 26/9/97 پیرو مصوبات پیشین خود ، گزارش اداره کل راه و شهرسازی استان قم را در خصوص طرح محور حرم حضرت معصومه (س) تا مسجد جمکران را استماع و مقرر نمود طرح مذکور با اخذ الزامات و ضوابط پیشنهادی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در خصوص سکانس اول محور ( واقع در محدوده بافت تاریخی ) و توجه به الزامات مصوبه مورخ 10/8/1396 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در سکانسهای 2 و 3 حداکثر ظرف مدت یک ماه و باحضور دبیر شورایعالی و معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در کمیته فنی شماره 3 مورد بررسی نهایی قرار گرفته و جمع بندی نظرات کمیته به شورایعالی ارائه گردد.