معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی

فهرست کامل مصوبات
 
جستجو در عنوان مصوبه
 
جستجو در متن مصوبه
 
فیلتر بر اساس تاریخ مصوبه
 
مصوبه شورای عالی :
طرح جامع ناحیه قم
تاریخ: 26/10/1397
میرساندشورایعالی شهرسازی ومعماری ایران درجلسه مورخ 26/9/97 خود ، طرح جامع ناحیه قم ، مصوب جلسه مورخ 29/5/1396 شورای برنامه ریزی و توسعه استان قم را مورد بررسی قرار داد و ضمن توجه به گزارش دبیر کمیته فنی شماره 5 و استماع نظرات اعضاء شورا مقررنمود طرح جهت اعمال نظرات ارائه شده و جمع بندی نهایی به کمیته فنی عودت گردد و جمع بندی نظرات کمیته تخصصی شماره 5 به عنوان نظر شورایعالی تلقی و توسط دبیر شورا ابلاغ شود.