معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی

فهرست کامل مصوبات
 
جستجو در عنوان مصوبه
 
جستجو در متن مصوبه
 
فیلتر بر اساس تاریخ مصوبه
 
مصوبه شورای عالی :
طرح جامع شهر جدید بهارستان
تاریخ: 26/09/1397
شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران در جلسه مورخ 26/9/97 خود ، طرح جامع شهر جدید بهارستان مصوب جلسه مورخ 2/6/1396 شورای برنامه ریزی و توسعه استان اصفهان را مورد بررسی قرار دادوبا توجه به صورتجلسه مورخ 23/2/97 کمیته فنی شماره یک طرح را مشروط به تحقق موارد زیر مصوب و مقرر نمود دبیرخانه شورایعالی اسناد طرح راپس از اعمال اصلاحات زیر ابلاغ نماید.
1- سقف جمعیت پذیری شهر برای افق 1415 برابر 250 هزارنفرتعیین می گردد. لذا بر این اساس و به منظور تحقق ایده اجرای مرحله ای طرح ، مقرر میگردد اراضی فاقد تعهدات قانونی واقع در دو موضع شرق و شمال (اراضی زراعی جنوب روستای قلعه شور) شهر به عنوان اولویت آتی توسعه درمحدوده طرح مشخص و هرگونه بارگذاری در آنها به پس از تحقق و استقرار جمعیت 250 هزارنفری در فازهای میانی و غربی موکول شود. تبعاً ضوابط و مقررات احداث بنا بر همین مبنا اصلاح خواهد شد.
2- با عنایت به اینکه بخش غالب سرانه های خدماتی طرح جامع در محور خدماتی میانی تامین خواهد شد ، مقرر گردید تدقیق کاربری های خدماتی محور میانی با رعایت جداول سرانه های پیشنهادی این طرح با غلبه کاربری فضای سبز و رعایت اصول TOD حداکثر ظرف مدت 2 ماه پس از مصوبه شورایعالی تهیه و پس از تائید کمیسیون ماده 5 استان به تائید کمیته منتخب متشکل از نمایندگان وزارت کشور، وزارت نیرو ، معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی ، اداره کل راه و شهرسازی استان و دبیرخانه شورایعالی شهرسازی و معماری برسد و متعاقباً در اسناد طرح جامع لحاظ و ابلاغ شود.
3- سند پهنه بندی حریم مطابق با دستورالعمل مصوب مورخ 18/7/95 شورایعالی تهیه و در اسناد طرح لحاظ شود.
4- طرح موسوم به "ساماندهی اراضی منطقه مرغ اصفهان" مصوب مورخ 24/6/89 شورای برنامه ریزی و توسعه استان اصفهان در حریم شهر با قوانین و آئین نامه مرتبط از جمله قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب 25/1/1383 مجلس شورای اسلامی و آئین نامه ها اجرائی آن و همچنین قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی و آئین نامه های آن مطابقت داده شده و کلیه مغایرت های قانونی آن مرتفع و پس از تائید مشترک نمایندگان وزارتخانه های کشور، نیرو، جهادکشاورزی و دبیرخانه شورایعالی در قالب سند یکپارچه پهنه بندی حریم شهر جدید بهارستان ارائه شود .
5- با عنایت به اینکه روستای کوی راه حق درمحدوده بلافصل حریم دوشهر بهارستان و اصفهان واقع است، ضرورت وقوع آن درحریم یکی از دوشهر مذکور از نظر شورا محرز می باشد. لذا مقرر گردیدبا عنایت به اینکه مراحل انتزاع بخش بهارستان ازبخش مرکزی شهرستان اصفهان در حال انجام است درصورتیکه روستای مذکور دربخش بهارستان واقع گردید محدوده روستا درحد طرح هادی مصوب درحریم شهر بهارستان واقع شود .