معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی

فهرست کامل مصوبات
 
جستجو در عنوان مصوبه
 
جستجو در متن مصوبه
 
فیلتر بر اساس تاریخ مصوبه
 
مصوبه شورای عالی :
مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر لار (الحاق 5 هکتار به محدوده شهر)
تاریخ: 10/10/1397
شورایعالی شهرسازی و معماری در جلسه مورخ 10/10/97 مضوع مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر لار در خصوص الحاق 5 هکتار به محدوده شهرلار مصوب مورخ 13/8/96 شورای برنامه ریزی و توسعه استان فارس را مورد بررسی قرار داد و ضمن تایید صورتجلسه مورخ 14/9/97 کمیته فنی مقرر نمود:
"با توجه به اینکه ، به اذعان مسوولین استان ، طرح تفصیلی شهر در حال طی مراحل تصویب می باشد ، از این رو هرگونه افزایش و کاهش محدوده با لحاظ همه موارد فنی و حقوقی در قالب تدقیق محدوده طرح تفصیلی تعیین تکلیف گردد و پس از اخذ مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه استان به عنوان مغایرت اساسی به شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ارجاع شود."