معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی

فهرست کامل مصوبات
 
جستجو در عنوان مصوبه
 
جستجو در متن مصوبه
 
فیلتر بر اساس تاریخ مصوبه
 
مصوبه شورای عالی :
طرح جامع شهر زاهدان
تاریخ: 12/09/1397
شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران در جلسه مورخ 12/9/97 خود طرح جامع شهر زاهدان مصوب مورخ 28/11/96 شورای برنامه ریزی و توسعه استان سیستان و بلوچستان را مورد بررسی قرار داد و ضمن توجه به صورتجلسات کمیته فنی شماره یک مقرر نمود ضمن لحاظ اصلاحات به شرح زیر در اسناد طرح نقطه نظرات شورای برنامه ریزی و توسعه استان و استاندار محترم حداکثر ظرف مدت 2 ماه توسط دبیرخانه شورایعالی اخذ و پس از بررسی و تائید در کمیته فنی در طرح اعمال شده و متعاقباً اسناد و مدارک طرح جامع توسط دبیر شورایعالی به عنوان مصوبه شورایعالی ابلاغ شود.
1- با عنایت به اعلام نظر وزارت نیرو افق طرح با سقف جمعیتی 785 هزار نفر به سال 1410 افزایش یابد و بر همین اساس مطالعات جمعیتی و جداول سطوح و سرانه طرح اصلاح شود.
2- کاربری الحاقی به محدوده های منفصل شهر در بخش غربی صرفاً به کاربریهای بزرگ مقیاس خدماتی پیشنهاد سکونت (به غیر از تجاری) تخصیص یافته و به عنوان اساس طرح تثبیت شود.
3- عناوین کاربریها بر اساس مصوبه مورخ 10/3/89 شورایعالی (تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری های شهری و تعیین سرانه انها) اصلاح شود ضمن اینکه محور ها و کانون های پیشنهادی جهت اختلاط کاربریها در مقیاس شهر، ناحیه و منطقه ذیل کاربریهای "تجاری، خدماتی انتفاعی و غیر انتفاعی" ارائه و ضوابط مربوط به هر یک بصورت جداگانه در مجلد ضوابط و مقررات طرح ارائه شود .
4- ضمن انعکاس عرصه و حریم آثار و ابنیه ثبتی و واجد ارزش فرهنگی- تاریخی محدوده های واجد ارزش معماری و شهرسازی معاصر نیز شناسایی و ضوابط و مقررات ساخت و ساز متضمن حفظ کیفیت های مذکور برای آنها ارائه گردد.
5- اراضی لشگر 88 زرهی تحت کاربری نظامی در اسناد طرح تثبیت و هر گونه اقدام در آن بر اساس قانون انتقال پادگان ها و با غلبه فضای سبز مقیاس شهری انجام گردد
6- حرایم مربوط به حد بستر و حریم مسیل ابوذر و همچنین باقی مسیل ها و رودخانه های عبوری از محدوده شهر (لار و رزاق زاده) بر اساس نظر وزارت نیرو (آب منطقه ای) در نقشه کاربری اراضی درج شود.
7- با عنایت به اینکه پلاک 2830 (متعلق به شهرداری زاهدان) و همچنین اراضی موسوم به کامبوزیا فرصتهای بی نظیر شهر در بخش شمال شرقی در جهت ارتقا کیفیت شهری و کنترل حاشیه نشینی می باشند مقرر گردید :
1-7- با بررسی مجدد اداره کل راه و شهرسازی استان سیستان و بلوچستان کلیه کاربریهای فاقد حقوق مکتسبه بر روی اراضی زراعی موجود در این دو پلاک حذف و عرصه های مذکور تحت کاربری زراعی و باغی در اسناد طرح تثبیت شوند .
2-7- با حذف کاربریهای مسکونی پیشنهادی بر روی اراضی فاقد حقوق مکتسبه سهم خدمات پشتیبان سکونت افزایش یابد.
8- سند جامع شبکه حمل و نقل عمومی شهر در انطباق با اصول (TOD) مشتمل بر نقشه محور ها، کانونها (ایستگاههای اصلی و فرعی) حمل و نقل عمومی در انطباق با مراکز خدماتی مقیاس شهر ، منطقه و ناحیه ای ارائه و همچنین نحوه اتصال آن به شبکه حمل و نقل حومه ای و برون شهری تبیین گردد.
9- با عنایت به تائید معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی (طی نامه شماره 920/105002 مورخ 7/8/97) مسیر کمربندی پیشنهادی در شرق و شمال شرق بر اساس آخرین طرح مورد تائید اداره کل راه و شهرسازی استان تدقیق شود
10- معبر پیشنهادی از میان اراضی دانشگاه با عنایت به عدم احراز ضرورت ترافیکی و همچنین کفایت معابر پیرامونی حذف گردد.
11- ضمن تائید تصمیمات اتخاذ شده در استان مبنی بر عدم الحاق سکونتگا ههای حاشیه ای واقع در شمال وشمال شرق در راستای ساماندهی و توانمند سازی حدود 2300 هکتار بافت نا کارآمد فعلی به عنوان اصلی ترین چالش شهری زاهدان پیشنهاد می نماید.
1-11- محدوده هدف فعلی ملاک عمل جهت بازآفرینی شهری بر اساس شیوه نامه جدید ابلاغی در محدوده و حریم شهرمورد تدقیق قرار گرفته و پس از تصویب در کمیسیون ماده 5 ملاک اقدامات ستاد بازآفرینی استان قرار گیرد.
2-11- با محوریت استانداری آن بخش از سکونتگاههای حاشیه ای که امکان دریافت کد آبادی یا الحاق به بافت روستایی مجاور را دارند شناسایی و اقدامات لازم جهت مدیریت و ساماندهی آنها در چارچوب طرح های هادی صورت پذیرد.
3-11- سکونتگاههایی که به هر دلیل (اعم از وقوع بر روی اراضی رانشی یا پر شیب و پر خطر) ضرورت انتقال و جابجایی کامل آنها محرز می باشد جهت اقدامات آتی (از جمله اراضی معوض) شناسایی و در طرح منعکس گردد.
12- به جهت دستیابی به سند جامع برای هماهنگی اقدامات در حوزه پیرامونی شهر زاهدان سند پهنه بندی حریم در چارچوب دستورالعمل مصوب مورخ 18/11/95 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران مشتمل بر محور زیر تهیه پس از تصویب مراجع استانی و تائید کمیته فنی توسط دبیر شورایعالی در قالب اسناد طرح جامع ابلاغ گردد.
الف- پهنه بندی کل عرصه های حریم در قالب پهنه های 5گانه موضوع دستورالعمل مصوب شورایعالی
ب- تدوین راهبرد های مداخله در هرپهنه ، اعم از حفاظت ، پالایش وترمیم و زیر پهنه بندی هریک از پهنه های 5 گانه در چهارچوب راهبرد های مداخله
ج – درج ضوابط استقرار فعالیت در هر یک از زیر پهنه ها همسو با راهبرد تدوین شده برای آن
13- تا تدقیق حریم گسلها در مقیاس مناسب (موضوع مصوبه مورخ 3/2/97 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران) نقشه مربوط به گسلهای شهر بر اساس نقشه های مقیاس 25000/1 سازمان زمین شناسی در اسناد طرح لحاظ شود
14- به استناد بند 7 قانون تاسیس شرکت شهرک های صنعتی شهرک های واقع در محدوده و حریم شهر از حریم و قانون شهرداری ها مستثنی می باشند ضمن اینکه به استناد ضوابط ابلاغی سازمان حفاظت محیط زیست استقرار صنایع در شهرک های واقع در حریم شهر صرفاً تا رده 3 (ج) مجاز می باشد.
15- الزامات و ملاحظات پدافند غیر عامل پس از تائید نماینده محترم وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان پدافند غیر عامل در اسناد طرح لحاظ و ابلاغ شود .

ضوابط و مقررات
اصلاحات به شرح زیر در ضوابط و مقررات طرح اعمال گردد .
16- با عنایت به پیشنهاد مشاور طرح احداث بنا در پهنه R22 و R23 مقید به شروطی است که عملاً 90% قطعات را در بر نمیگیرد و تبعاً اطلاق این ضوابط برای کل پهنه ضروری نمی باشد. لذا مقرر گردید پهنه تراکمی محدوده ها مذکور به پهنه تراکمی زیاد R13 اصلاح شده و شرایط قطعات مشمول احداث بنا در طبقات بیش از 7 طبقه در حد تراکم مجاز پهنه بصورت شروط ایجابی ذکر شود.
17- سند پهنه بندی تراکمی شهر و جداول ضوابط احداث بنا با اصلاحات زیر تکمیل شود
1-17- برای همه پهنه ها سقف تراکم مجاز قید شود
2-17- باغات و سطوح سبز و باز از پهنه های تراکم حذف شوند.
3-17- ضمن انعکاس محدوده های دارای ارزش معماری معاصر ، ضوابط احداث بنا متضمن حفظ کیفیت های مذکور ارائه شود.
4-17- ضوابط احداث بنا در محدوده سکونتگاه با توان اقتصادی پائین به نحوی با هماهنگی شهرداری زاهدان و تائید اداره کل راه و شهرسازی استان مورد بازنگری قرار گیرد که ضمن ارتقا نسبی کیفیت فضای شهری امکان استفاده توسط ساکنین فراهم باشد.