معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی

فهرست کامل مصوبات
 
جستجو در عنوان مصوبه
 
جستجو در متن مصوبه
 
فیلتر بر اساس تاریخ مصوبه
 
مصوبه شورای عالی :
طرح جامع شهر باغبهادران
تاریخ: 28/08/1397
شورای عالی درجلسه مورخ 28/8/97 خود طرح جامع شهرباغبهادران را پیرو صورتجلسات مورخ 6/10/93 شورای برنامه ریزی و توسعه استان اصفهان و مورخ 9/5/96 کمیته فنی شماره یک مورد بررسی قرار داد و به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:
1 - افق طرح جامع شهر باغبهادران با حفظ سقف جمعیت مصوب شورای برنامه ریزی و توسعه استان به سال 1410 افزایش یابد.
2 - حریم رودخانه زاینده رود بر اساس استعلام مجدد دبیرخانه شورایعالی از وزارت نیرو در کلیه اسناد طرح لحاظ گردد.
3 - در خصوص اراضي الحاقي در شرق محله ملك آباد به محدوده طرح هادی ، با توجه به قرار گیری در بالا دست رودخانه ملاحظات زير اعمال شود:
3 – 1 - محدوده اراضی الحاقی صرفاً در حد حقوق مکتسبه و تعهدات قانونی مورد تائيد اداره كل راه و شهرسازي استان تدقیق شود.
3 – 2 - حريم كيفي رودخانه زاينده رود و ضوابط معطوف به آن در اسناد طرح لحاظ شود.
3 – 3 - درصورت عدم مغايرت با ضوابط حريم كيفي رودخانه و به جهت كنترل بارگذاري در بالادست آن، تراكم ساختماني درحد بسيار كم حداكثر معادل 60 درصد و سطح اشغال30 درصد تعيين ميگردد.
3 – 4 - حد نصاب تفکیک اراضی 2000 متر مربع تعیین می گردد .
3- 5 - هرگونه تغيير كاربري و تغيير ضوابط ساخت و سازاين محدوده پس ازاعمال در طرح جامع مغايرت اساسي محسوب ميگردد.
4 - اراضی زراعی و باغی در دو موضع واقع در جنوب و غرب شهر (مطابق نقشة پیوست) از محدوده خارج و در حريم شهر تحت پهنه باغات تثبيت شود.
5 - اراضی تفکیکی دردو موضع - اراضی موسوم به کوهاب و اراضی مسکن مهر و ایثارگران در حد تعهدات قانونی ایجادشده مورد تائید اداره کل راه و شهرسازی استان و تدقیق شده و به محدوده الحاق شوند .
6 - تداخل حريم پيشنهادي با حرايم شهرهاي مجاور رفع وخط حریم حتی المقدور در بخش جنوبي بر عوارض طبيعي و مصنوع انطباق یابدو همچنین سند پهنه بندي حريم بر اساس مصوبه مورخ 18/11/95 شوراي عالي شهرسازي و معماري ایران تهیه و منضم به اسناد طرح جامع ابلاغ شود.
7- آثار تاریخی با ارزش و حرایم آنها مطابق نظر سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری در اسناد طرح لحاظ شود.