معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی

فهرست کامل مصوبات
 
جستجو در عنوان مصوبه
 
جستجو در متن مصوبه
 
فیلتر بر اساس تاریخ مصوبه
 
مصوبه شورای عالی :
طرح جامع شهر اسکو
تاریخ: 30/07/1397
: شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 30/7/97 طرح جامع شهر اسکو، مصوب جلسه مورخ 31/5/94 شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان آذربايجان شرقي را با عنایت به صورتجلسه مورخ 28/5/96 کمیته فنی شورایعالی شهرسازی و معماری مورد بررسی و تصویب قرار داد و مقرر نمود:
1- اصلاحات به شرح مندرج در صورتجلسه کمیته فنی شورا (پیوست) در طرح اعمال شود.
2- با عنایت به این که بخشی از محدوده طرح هادی مصوب بر اساس مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان شرقی کاهش یافته است، مقرر گردید حقوق مکتسبه احتمالی در بخش‌های کسر شده از محدوده طرح هادی، بررسی و اراضی دارای مجوزات قانونی صادره قبلی با تایید اداره کل راه و شهرسازی استان در محدوده شهر لحاظ شود.
3- با عنایت به تاکید استاندار محترم، مقرر گردید درخواست‌های مقامات محلی و مدیریت شهری اسکو در خصوص اراضی فاز 4 شهرجدید سهند در مراجع استانی و با لحاظ همه جوانب امر مورد رسیدگی و جمع بندی قرار گیرد.