معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی

فهرست کامل مصوبات
 
جستجو در عنوان مصوبه
 
جستجو در متن مصوبه
 
فیلتر بر اساس تاریخ مصوبه
 
مصوبه شورای عالی :
امکان سنجی ایجاد یک نقطه سکونتی در اراضی موسوم به واصفجان در حریم شهر جدید پردیس
تاریخ: 14/08/1397
شورایعالی شهرسازی و معماری ایران درجلسه مورخ 14/8/97 موضوع امکان سنجی ایجاد یک نقطه سکونتی در اراضی موسوم به واصفجان واقع در حریم شهر پردیس را در راستای مصوبه مورخ 10/10/93 هیات محترم وزیران (مرتبط با ساماندهی تعاونی‌های مسکن شمال و شمال شرق تهران) مورد بررسی قرار داد و با توجه به مصوبه مورخ 30/4/1397 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران با کلیات موضوع با شرایط زیر موافقت نمود:
1- سقف جمعیت قابل استقرار در اراضی بر اساس اعلام نظر وزارت نیرو و در حد منابع آب قابل تخصیص تعیین می‌گردد.
2- محدوده اراضی با حذف عرصه‌های غیر قابل بارگذاری و پرشیب (در بخش‌های شمالی و جنوبی) مورد بازنگری و تدقیق قرار گرفته و پس از تائید دبیرخانه شورایعالی به عنوان ناحیه منفصل شهری پردیس به مراجع مربوط ابلاغ شود. تبعاً طرح جامع ناحیه منفصل شهری مذکور در چارچوب سقف جمعیت پذیری موضوع بند 1 پس از مراحل تصویبی استانی به تصویب نهائی شورایعالی خواهد رسید.
3- سند پهنه‌بندي حريم مطابق دستورالعمل نحوه تهيه سند پهنه بندي حريم مصوب مورخ 18/11/95 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران تهیه و پس از طی مراحل استانی به تصویب شورایعالی شهرسازی و معماری برسد.
خاطر نشان می‌گردد اراضی موضوع این مصوبه و همچنین اراضی مربوط به شهر جدید شریف آباد (خوارزمی) در شهرستان پاکدشت در راستای تکلیف وزارت راه و شهرسازی مطرح در مصوبه 10/10/93 هیات محترم وزیران به عنوان گزینه‌های تامین عِوض جهت پاسخگویی به حقوق ادعایی تعاونی واقع در شمال و شمال شرق تهران تعیین شده‌اند. لازم است استانداری تهران با هماهنگی همه دستگاه‌های اجرائی استان سازوکار اجرایی منتنج به شروع فرآیند تهاتر حقوق ادعایی تعاونی‌ها با اراضی معوض را تدوین و جهت اتخاذ تصمیم در خصوص اقدامات بعدی به شورایعالی شهرسازی و معماری گزارش نماید.
تبعاً سابقه تعاونی‌ها، تعداد اعضا، میزان و نوع مالکیت اعضا، حساسیت طبیعی عرصه‌های مورد ادعا در کنار سایر عوامل موثر، اولویت‌های سازوکار مذکور را تعیین خواهد کرد.