معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی

فهرست کامل مصوبات
 
جستجو در عنوان مصوبه
 
جستجو در متن مصوبه
 
فیلتر بر اساس تاریخ مصوبه
 
مصوبه شورای عالی :
طرح جامع منطقه نمونه گردشگری دیمه
تاریخ: 16/07/1397
شورای عالی شهرسازی در جلسۀ مورخ 16/7/97 طرح جامع منطقه نمونه گردشگری دیمه را پیرو مصوبه مورخ 22/5/97 خود و براساس مصوبه مورخ4/ 12/84 هیات محترم وزیران (ایجاد منطقه نمونه گردشگری ملی کوهرنگ) و صورتجلسه مورخ 19/12/89 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان چهارمحال و بختیاری مورد بررسی نهایی قرار داد و ضمن عنایت به صورتجلسه مورخ26/6/97 کمیته فنی شماره 2 ( کمیته فنی گردشگری) طرح را مشروط به تحقق شروط زیر تصویب و مقرر نمود نقشه‌ها و اسناد طرح پس از اصلاح بر اساس شروط یاد شده، حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعلام این مصوبه، جهت ابلاغ به دبیرخانه شورایعالی تحویل شود.
1- کاربری‌های اقامتی طرح، صرفا به اسکان موقت اختصاص خواهد داشت و تفکیک عرصه و مستحدثات طرح تحت هر عنوان ممنوع می‌باشد.
2- حداکثر سطح اشغال، برای فضای اقامتی (به صورت موقت و در قالب الگوی سه گانه هتل‌های متمرکز، متل و واحدهای اقامتی منفرد) برابر با % 6 (شش درصد) سطح کل سایت و حداکثر سطح اشغال برای کل ابنیه در سایت برابر با %8 (هشت درصد) سطح کل سایت و حداکثر تعداد طبقات با توجه به محدودیت موجود، برابر با 2 (دو) طبقه تعیین می‌شود.
3- پس از استعلام مجدد از دفتر امور آب و آبفا وزارت نیرو درباره حریم و بستر رودخانه زاینده رود، حریم کمی درصورت تداخل با محدوده طرح تحت همین کاربری درنقشه‌ها درج گردد و هرگونه بارگذاری درحریم کیفی تحت هر عنوان (اعم از اقامتی، خدمات و. . .) از نقشه‌های طرح حذف شود.
4- با توجه به این که اقامت موقت گردشگران در دو قسمت از سایت پیش بینی شده ضروریست به جهت حصول اطمینان از تحقق اهداف طرح این دو قسمت در دو فاز اجرایی مشخص و در اسناد طرح (ازجمله نقشه کاربری اراضی پیشنهادی) منعکس شود. تبعا هرگونه عملیات اجرایی در فاز دو اقامتی طرح تا پیش از تکمیل فاز یک و ارائه گزارش اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری به دبیرخانه شورایعالی و اعلام نظر دبیر شورا مجاز نیست.