معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی

فهرست کامل مصوبات
 
جستجو در عنوان مصوبه
 
جستجو در متن مصوبه
 
فیلتر بر اساس تاریخ مصوبه
 
مصوبه شورای عالی :
طرح جامع شهر جدید سهند
تاریخ: 30/07/1397
شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 30/7/97 طرح جامع شهر جدید سهند، مصوب جلسه مورخ 13/9/95 شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان آذربايجان شرقي را با عنایت به صورتجلسه مورخ 15/5/96 کمیته فنی شورایعالی شهرسازی و معماری مورد بررسی قرار داد و مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه استان را مشروط به تحقق موارد زیر به تصویب نهائی رساند:
1- ضمن موافقت کلی با توسعه شهر جدید در سمت شرق در قالب فاز 5 مقرر می‌گردد تدقیق محدوده، نوع کاربری‌ها، ظرفیت جمعیت پذیری آن بار عایت موارد زیر مورد بازنگری قرار گرفته و نتیجه به کمیته فنی شورا ارائه و پس از تائید توسط دبیر شورایعالی به همراه اسناد طرح جامع به مراجع ذیربط ابلاغ خواهد شد.
1-1- اعلام نظر وزارت نیرو در خصوص امکان تامین آب شرب جمعیت اضافه شونده و تعدیل محدوده طرح و جمعیت پذیری آن درحد منابع آب قابل تامین اعلامی.
تبصره ): در صورت اعلام وزارت نیرو مبنی بر عدم امکان تخصیص منابع آبی جدید، موضوع توسعه و افزایش محدوده فاز جدید منتفی خواهد بود.
1-2- حذف اراضی فاقد توان اکولوژیک مناسب جهت توسعه شهری
1-3- تاکید بر افزایش نقش کاربری‌های همسو با گردشگری و افزایش کیفیات زیست شهری پایدار در آن
1-4- توجه به ویژگی‌های طبیعی و توپوگرافیکی زمین در طراحی شهری
1-5- تاکید بر تقویت نقش این فاز در جهت استقرار خدمات برتر مقیاس شهری و فرا شهری
2-با توجه به عدم تحقق سقف جمعیت‌پذیری طرح مصوب قبلی و همسو با طرح مجموعه شهری تبریز:
2-1- افق طرح به سال 1410 افزایش یابد.
2-2- سقف جمعیت پذیری برای 4 فاز موجود برابر با 185 هزار نفر تعیین می‌گردد.
2-3- سقف جمعیت پذیری فاز 5 پس از طی فرآیند مذکور در بند 1 در اسناد طرح منعکس گردد.
3- تداخلات حريم پيشنهادي شهر با مرز شهرستان تبريز مرتفع و خط حريم بر مرز تقسیمات شهرستان منطبق گردد. ضمن اينكه حريم در جنوب و جنوب شرق (به استثناء محدوده فاز 4) بر حريم شهر اسكو منطبق گردد.
4- تداخلات محدوده مصوب قبلي شهر با مرز شهرستان تبريز در شمال غرب به نفع محدوده شهر جديد مرتفع گردد. تبعا هرگونه الحاق به محدوده شهر در بخش‌هاي متداخل با شهرستان تبريز منتفي و خط محدوده در بخش متداخل با شهرستان تبريز بر محدوده مصوب قبلي شهر جدید منطبق خواهد بود.
5- سند پهنه‌بندي حريم مطابق دستورالعمل نحوه تهيه سند پهنه بندي حريم در طرح جامع شهر، مصوب مورخ 18/11/95 شوراي عالي شهرسازي و معماري، با حذف پهنه‌هاي پيشنهادي مغاير با مصوبه فوق، اصلاح و جداول مربوط به استقرار فعاليت‌ها ارائه گردد.
6- با عنايت به وجود 350 هكتار اراضي در اختيار دانشگاه صنعتي سهند مقرر گرديد از ظرفیت اراضی مذکور در جهت افزایش سرانه‌های خدماتی انتفاعی و غیر انتفاعی شهر جدید استفاده گردد.
7- پروژه قطار برقی سهند-تبریز و تاثیرات آن در ابعاد مختلف در اسناد طرح جامع منعکس گردد.
8- الزامات و ملاحظات پدافند غيرعامل مطابق مصوبه مورخ 11/2/96 شوراي عالي شهرسازي و معماري ارائه گردد.
9- ضوابط و مقررات طرح جهت انطباق با ظرفيت جمعيت‌پذيري شهر به تائيد مشترك نمايندگان وزارت كشور و دبيرخانه شورايعالي رسانده شود. همچنين باعنايت به پيشنهاد تراكم 300% در 12 طبقه براي كاربري تجاري – خدماتي حاشيه محور مجهز شهر، ضمن برآورد زيربناي قابل احداث از طريق اين ضابطه و مقايسه آن با نياز شهر، عرضه بيش از حد نياز سطوح تجاري ازطريق تعديل تعداد طبقات و تراكم ساختماني مطابق الگوي موجود شهر ( 6 و 7 طبقه ) كنترل شود.