معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی

فهرست کامل مصوبات
 
جستجو در عنوان مصوبه
 
جستجو در متن مصوبه
 
فیلتر بر اساس تاریخ مصوبه
 
مصوبه شورای عالی :
مغایرت اساسی طرح جامع شهر آبدانان
تاریخ: 14/08/1397
شورايعالي شهرسازي و معماري ایران در جلسه مورخ 14/8/1397 ، مغايرت اساسي طرح جامع شهر آبدانان در استان ایلام، مبني بر الحاق اراضی به محدوده شهر (اراضی به مساحت 6478 مترمربع واقع در جنوب شرق شهر) ، موضوع مصوبه مورخ 06/03/1396 شوراي برنامه ريزي و توسعه استان را با توجه به صورتجلسه مورخ 02/08/1397 کمیته فنی مورد بررسی قرار داد و با افزایش محدوده طرح جامع شهر آبدانان با توجه به عدم تحقق سقف جمعیتی و تراکم نا خالص طرح مصوب (به ترتیب 30000 نفر و تراکم ناخالص 54 نفر در هکتار) به استناد بند 1 مصوبه مورخ 10/8/78 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران مخالفت نمود .
تبعاً با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از پلاک مورد نظر (مساحت 3497 مترمربع) با کاربری مسکونی در داخل محدوده شهر واقع شده است، امکان استفاده از حقوق مالکانه آن در چارچوب ضوابط و مقرارت طرح جامع مصوب میسر است.