معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی

فهرست کامل مصوبات
 
جستجو در عنوان مصوبه
 
جستجو در متن مصوبه
 
فیلتر بر اساس تاریخ مصوبه
 
مصوبه شورای عالی :
طرح جامع شهر ماکو
تاریخ: 16/07/1397
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 16/7/97 طرح جامع شهر ماكو را عطف به مصوبه مورخ 6/7/1396 شورای برنامه ریزی و توسعه استان آذربايجان غربي و با توجه به صورتجلسه مورخ 30/03/1397 کمیته فنی شماره 1 مورد بررسی قرار داد و طرح را با رعایت شروط زیر تصویب نمود؛

كاربري اراضي شهر (محدوده شهر):
1 - الحاق روستاي باغچه جوق مطابق ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری تا طي فرايند كامل الحاق و تائيد استانداري آذربايجان غربي، بصورت مراعا در اسناد طرح جامع درج گردد.
2 - باتوجه به پرونده ثبت ميراث جهاني منظر فرهنگي شهر ماكو، الزامات و ملاحظات احتمالي و همچنین آخرين محدوده مصوب بافت تاريخي و عرصه حرايم ميراثي بر اساس اعلام سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در اسناد طرح جامع لحاظ شود.
3 - اراضي زراعي طبیعی و درختکاری شده الحاقي به محدوده شهر درچهار موضع (به شرح نقشه پيوست) از محدوده خارج و با حفظ وضع موجود در حریم شهر تثبیت شود.
4 - بمنظور ساماندهي ورودي شرقي شهر، صرفاً كاربري‌هاي بزرگ مقياس خدمات شهري (بدون كاربري مسكوني) بر اراضي الحاقي در اين موضع منظور گردد .
5 - عناوين كاربري‌هاي پيشنهادي مطابق مصوبه تدقيق تعاريف و تعيين سرانه‌ها مصوب 10/03/1389 شورايعالي شهرسازي و معماري اصلاح گردد.

پهنه بندي حريم شهر (حريم شهر):
6 - ضمن تاكيد بر حريم مصوب قبلي مقرر شد؛ خط حريم شهر در حداكثر انطباق بر عوارض طبيعي و مصنوع، اصلاح شود و پس از تائيد اداره كل راه و شهرسازي استان آذربايجان غربي به دبيرخانه شورايعالي ارسال گردد.

ضوابط و مقررات:
7 - سال افق طرح جامع با حفظ سقف جمعيتي به سال 1410 افزايش يابد.
8 - با تاكيد بر كاهش ظرفيت جمعيت پذيري شهر درقالب ضوابط ساخت و ساز كاربري مسكوني مقرر گرديد:
8 – 1 - ضمن تعديل تراكم ساختماني در همه محلات سقف تراكمي براي همه پهنه ها مشخص و بر همين اساس سقف تراكمي قطعات بيش از 1000مترمربع نيز تعيين تكليف شود.
8 – 2 - سطح اشغال در قطعات كمتر از 100 متر به 80 درصد اصلاح گردد.
8 – 3 - با توجه به اهميت محور مركزي به لحاظ پدافندغير عامل تراكم ساختماني در طرفين آن به حداكثر300 درصد،درحداكثر5 طبقه كاهش يابد.
9 - الزامات و ملاحظات پدافند غير عامل، با ذكر مصداق، مطابق مصوبه مورخ 11/02/1396 شورايعالي شهرسازي و معماري ارائه گردد.