معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی

فهرست کامل مصوبات
 
جستجو در عنوان مصوبه
 
جستجو در متن مصوبه
 
فیلتر بر اساس تاریخ مصوبه
 
مصوبه شورای عالی :
مغایرت‌های اساسی طرح جامع شهر قزوین
تاریخ: 02/07/1397
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 2/7/97 مغايرتهاي اساسي طرح جامع شهر قزوين مصوب مورخ 24/5/1396 شورای برنامه ریزی و توسعه استان قزوين را با توجه به صورتجلسه مورخ 14/8/96 کمیته فنی شماره یک و صورتجلسه کمیته منتخب فنی مورخ 3/6/97 مورد بررسی قرار داد و ضمن تاکید بر نظر کمیته فنی، به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

1-تغییر کاربری اراضی واقع در شمال اتوبان
موضوع تغییر کاربری 12 هکتار از اراضی شمال اتوبان ( اراضی سازمان صدا و سیما) از فضای سبز به اداری – انتظامی صرفاً جهت احداث و استقرار بناها و تاسیسات مربوط به سازمان صدا و سیمای استان قزوین و تغییر کاربری 10 هکتار از اراضی شمال اتوبان از فضای سبز به درمانی صرفاً جهت احداث بیمارستان و تغییر کاربری 1 هکتار از اراضی شمال اتوبان از فضای سبز به درمانی ( انبار تجهیزات درمانی و آموزشی ) و اراضی 100 هکتاری نیروی انتظامی برای تغییر کاربری، با توجه به اظهارات معاون محترم امورعمرانی استانداری ( ودرحضور استاندارمحترم قزوین ) درشورایعالی مبنی بر انصراف استان از درخواستهای مذکور، از دستورکار شورایعالی خارج شد.

2- طرح ساماندهي بلوار آيت اله خامنه اي
با توجه به بند 8-2 مصوبه مورخ 22/04/1394 شورايعالي شهرسازي و معماري ايران مبني بر " تهيه طرح ساماندهي با غلبه فضاي سبز عمومي ، هماهنگ با ضوابط سازمان ميراث فرهنگي و تحت نظارت دفتر طراحي شهري و معماري " و ضمن تاكيد بر رعايت مفاد بند 1 مصوبه مورخ 26/02/1396شوراي برنامه ريزي و توسعه استان قزوين مبنی بر "حفظ وصیانت از باغستانهای سنتی در محور های ورودی شهر قزوین به خصوص محور آیت الله خامنه ای ، آیت الله ابوترابی و ورودی شهر از سمت دروازه رشت و محور بویین زهرا " هرگونه تصميم گيري در اين موضوع موكول به ارائه طرح ویژه و بررسی درکمیته فنی شماره سه و متعاقب آن در شورایعالی می شود.

3- افزايش محدوده بوستان ملي باراجين از 900 هكتار به 1400 هكتار واقع در شمال غربي حريم شهر قزوين:
با عنايت به اين كه در محدوده 900 هكتاري فعلی پارك ملي باراجين ظرفيت هاي وسيع جهت توسعه فعاليت گردشگري ، تفرجی وجود دارد، ضرورتي براي افزايش 500 هكتاري محدوده پارك از اراضي تحت پهنه حفاظت تشخیص نداد . لذا با عنایت به نقش بی بدیل اراضی مورد نظر در تغذیه آبخوان دشت قزوین و باغستان سنتی آن ، ضمن تاکید بر ضرورت حفظ عرصه های بکر و طبیعی واقع در شمال حریم قزوین تحت پهنه حفاظت با افزایش محدوده پارک مخالفت گردید .

4- تغييركاربري پهنه زراعي به كاربري ميدان ميوه وتره باربه مساحت 20هكتار واقع درشرق حريم شهر قزوين:
با پيشنهاد تعیین کاربری تجهیزات شهری جهت استقرار ميدان ميوه و تره بار در حريم شهر قزوين ، پیرو تصمیمات متخذه طی بند 13 مصوبه مورخ 22/4/94 ، با عنایت به كاهش سطح اراضي پيشنهادي از 170هكتار به 20 هكتار و همچنين تائيد نماينده معاونت حمل و نقل برعدم تداخل ترافيكي با آزاد راه قزوين- زنجان در صورت تعبیه دسترسی مجزا، مشروط به اخذ مجوز از کمیسیون تبصره 1 ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها موافقت می گردد .

5-الحاق محدوده موسوم به انديشه به نواحي منفصل شهري نجف آباد، حسن آباد و وثوق آباد واقع درغرب حريم شهر قزوين
ضمن عنایت به صورتجلسه مورخ 6/3/97 کمیته منتخب فنی و علی رغم وجود هرگونه ضرورت فنی وکارشناسی، صرفا معطوف به حقوق مکتسبه ایجادشده در سنوات گذشته در مراجع استانی ، با الحاق اراضی موسوم به اندیشه به نواحی منفصل شهری نجف آباد، حسن آباد و وثوق آباد فقط درحد حقوق مکتسبه قانونی احتمالی ایجاد شده موافقت میگردد. مسئولیت بررسی حقوق مذکور و انطباق با موازین قانونی جاری و تائید آن ، به عهده اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین است. ضمنا مقرر گردید سطوح و سرانه های خدمات عمومی و حقوق قانونی ، بر اساس ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها و تبصره 4 ذیل ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداریها اعمال و طرح تفکیکی به تائید کمیسیون ماده 5 شهر قزوین برسد.