معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی

فهرست کامل مصوبات
 
جستجو در عنوان مصوبه
 
جستجو در متن مصوبه
 
فیلتر بر اساس تاریخ مصوبه
 
مصوبه شورای عالی :
اتخاذ رویکرد نوین در تهیه برنامه های توسعه شهری -2
تاریخ: 28/03/1397
: شورای عالی شهرسازی و معماری در اجرای مصوبۀ مورخ 28/03/97 خود راجع به تصویب چارچوب رویکرد نو در تهیۀ برنامه‌های توسعۀ شهری، سه بند و دو تبصرۀ زیر را به‌عنوان الحاقیۀ مصوبه یادشده تصویب کرد:
1- شهرهای اصفهان، سنندج، کرمان، نطنز و یزد، پنج شهر پایلوت رویکرد نو هستند.
تبصره: معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی در حذف، اضافه یا جایگزینی یکی از شهرهای پنج‌گانۀ پایلوت مختار است.
2- مراحل تصویب پایلوت‌ها به قرار زیر تعیین می‌شود:
الف) دستورکار تهیۀ برنامۀ توسعۀ شهری (به‌عنوان خروجی مرحلۀ اول: تشخیص مسایل و نیازها و امکانات شهر) پس از تایید شورای راهبری برنامۀ توسعۀ شهر و شورای برنامه‌ریزی استان، برای تصویب به شورای عالی شهرسازی و معماری ارائه شود.
ب) مصوبۀ برنامۀ توسعۀ شهر، بر اساس دستورکار مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری (موضوع بند الف)، پس از تایید شورای راهبری برنامه، و تصویب شورای برنامه‌ریزی استان، به انضمام گزارشات و اسناد برنامه برای ابلاغ به دبیرخانۀ شورای عالی شهرسازی و معماری ارسال گردد. تبصره: دبیرخانۀ شورای عالی شهرسازی و معماری موظف است پس از انطباق مصوبه شورای برنامه‌ریزی استان با دستورکار، مصوبه و اسناد مربوط به مصوبه را ابلاغ کند. در صورت عدم انطباق مصوبه با دستورکار، دبیرخانۀ شورای عالی شهرسازی و معماری موظف، مصوبه را با بیان عدم‌انطباق برای اصلاح به شورای برنامه‌ریزی استان عودت دهد.
ج) به‌منظور شفاف‌سازی مراحل تهیه و تصویب و ابلاغ برنامۀ توسعۀ شهری و افزایش اجرا‌پذیری آن، مدیریت شهرسازی و معماری ادارۀ کل راه و شهرسازی موظف است با هماهنگی شوراهای شهرهای پنج‌گانۀ بالا، تمهیدات لازم را برای اطلاع‌رسانی همگانی به منظور جلب مشارکت (ذی‌نفعان و ذی‌نفوذان) به‌عمل آورد.